• https://www.facebook.com/groups/osahed/
ASM RİSK DEĞERLENDİRMESİ FORMU(ÖNEMLİ)


http://www.ttb.org.tr/risk/

BUDA GAHEDER DERNEĞİMİZİN FORMU:http://gaheder.org/wp-content/uploads/2013/04/ASM-Risk-Analizi-De%C4%9Ferlendirme-Formu1.htm..

HEKİM MUAYENEHANESİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ KONTROL LİSTESİ

AMAÇ
Bu çalışma 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği gereği olarak yapılması gereken Risk Değerlendirme çalışmasının hekim muayenehanesinde yapılmasını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır. 

Bu çalışma, hekimler ve diğer çalışanlarca birlikte yapıldığında muayenehanelerin, hekimler ve çalışanlar ile hastalar için daha sağlıklı ve güvenli alanlar haline gelmesine katkı sağlayabilecektir.
YÜKÜMLÜLÜK
6331 sayılı Yasa’nın pek çok hükmünün yürürlüğe girmesiyle birlikte çalışanı bulunan işyerlerinde tehlikelerin belirlenip, risklerinin değerlendirilmesi ve bunun sonucunda alınacak önlemlerle risklerin ortadan kaldırılması ya da kabul edilebilir seviyelere düşürülmesi için gerekli çalışmaların belli aralıklarla yenilenmesi gereklidir. 

Hekim muayenehanelerinde sekreter, yardımcı personel ve benzeri herhangi bir çalışan varsa bu yükümlülük de söz konusudur. Ancak hekim tek başına hizmet sunuyor, herhangi bir kişiyi istihdam etmiyorsa işyerinde risk değerlendirmesi yapılmasına ilişkin yasal zorunluluk bulunmamaktadır. 

Çalışma Bakanlığı tarafından 26.12.2012 tarihinde yayınlanan İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’ne göre tebliğe göre, yataklı sağlık hizmeti veren sağlık kuruluşları çok tehlikeli; bunlar dışında kalan muayenehane, poliklinik, tıp merkezi, aile hekimliği, okul hekimliği, işyeri hekimliği, diyaliz merkezi gibi hekimlik faaliyetleri tehlikeli sınıfta kabul edilmiştir. 

6331 sayılı Yasa’ya göre elliden az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlığı hizmeti alma zorunluluğu 1 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girecektir. Ancak söz konusu Yasa’nın risk değerlendirmesi yapılmasını zorunlu kılan düzenlemesi 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu durumda 1 Temmuz 2013 tarihine kadar risk değerlendirme ekibinde işyeri hekimi ile iş güvenliği uzmanının bulunmasına gerek olmaksızın işveren ve çalışanlar tarafından değerlendirmenin yapılması ve raporunun hazırlanması mümkündür. 

Hazırlanan formun herhangi bir yere gönderilmesine gerek yoktur. İşyerinde bulundurulması ve yetkili denetim elemanlarına istendiğinde gösterilmesi gereklidir. 

Hazırlanacak bu form çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde iki yıl tehlikeli sınıftaki işyerlerinde ise dört yıl süreyle geçerlidir. Ancak İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 12. Maddesinde belirtilen (işyerinin taşınması, iş kazası olması gibi) sebeplerin gerçekleşmesi halinde risk değerlendirmesinin yeniden yapılması gerekir.
YÖNTEM - Denetim Listesi
Tanım: 
Denetim Listesi Analizi, önceden saptanmış ölçütlere dayalı sistematik bir değerlendirme yöntemidir. 

Temel Özellikler:
 • Denetim listesi sorularındaki eskiye dönük bilgiye dayalı sistematik bir yaklaşımdır.
 • Üst düzey ya da ayrıntılı analizler için kullanılır.
 • Donanım ve insan faktörleri dahil her tür sürece ve sisteme uygulanabilir.
 • Genellikle, denetim listesi sorularını anlayacak düzeyde eğitilmiş kişilerce uygulanır. Çoğunlukla, görüşmeye, belge incelemeye ve alan araştırmasına dayalı olarak yürütülür.
 • Genellikle uygunluk ve uygunsuzluk saptamaları yapan niteliksel listeler üretir. Bu listelerde uygunsuzlukların giderilmesine dönük tavsiyeler de bulunur.
 • Değerlendirmenin kalitesini, denetim listesini hazırlayanın deneyimi ve uygulayanın eğitimi belirler.
Denetim Listesi Analiz Evreleri: 
 1. İlgilenilen sistemi veya eylemi tanımla: Riskle ilgili hangi bilgiye gereksinim duyduğunu belirle ve açıkça tanımla.
 2. Analizin konusu olan sorunu tanımla: Güvenlik sorunları, çevre faktörleri, ekonomik etmenler gibi analizin içerdiği sorunları belirle.
 3. Sistemi veya eylemi analiz için parçala: Konuyu, konumlar, görevler veya alt sistemler gibi, ana parçalarına ayır. Analiz bu düzeyden başlayacaktır.
 4. Uygun denetim listelerini derle veya hazırla: Analiz kapsamındaki potansiyel sorun türleriyle ilgili önemli konuların veya soruların listesi oluştur. Hazırda kullanışlı bir denetim listesi yoksa, konunun uzmanlarıyla kendi denetim listeni oluşturmaya çalış.
 5. Denetim listesi sorularını yanıtla: Denetim listesi sorularını yanıtlarken işyerinde çalışanlardan oluşan bir ekiple çalış. Uygunsuz gözüken bir sorun riskiyle karşılaştığında, tavsiye geliştirmeye özen göster. Belirlenmiş tavsiyelerin her duruma, ortama göre farklılaşacağını ve standart bir tavsiye olmadığını bil. Tablomuzdaki tavsiyelerin örnek olarak kabul edilmesi gerektiği ve kendi alanınızla ilgili özgün tavsiyeyi oluştur. Hazırlanmasının uygun olacağı belirtilen formlar her işyeri için özel olacağından basit şekilde bunları hazırla.
 6. (Gerekliyse veya kullanışlıysa) sistemi veya eylemi tekrar parçala: Bir bileşenin daha ayrıntılı analizi gerekiyorsa sistemi veya eylemi parçalamaya devam et. Parçalama süreci, artık daha değerli bir bilgi sağlamıyorsa veya daha gelişkin sonuç için organizasyonun denetimini veya etkisini aşıyorsa sonlandırılmalıdır. Genellikle amaç, analiz için gerekli çözüm düzeyini en aza indirmektir.
 7. Sonuçları değerlendir.
ÖRNEK FORM:

 

MUAYENEHANE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

 

Muayenehanenin Adresi

 

ABDURRAHMAN KESKİNER  AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

 

 

Konumu

 

ZEMİN KAT

 

Bina Özellikleri

 

BETONARME

 

Değerlendirme Tarihi

 

01.01.2013

 

Geçerlilik Tarihi

 

01.01.2017

 

1 - GENEL

 

#

 

Değerlendirme

 

Durum

 

Öneri

 

Sorumlu Kişi

 

Tamamlanacağı Tarih

1

Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile yapılmış yahut kaplanmıştır

Evet

 

 

 

2

Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar yoktur

Evet

 

 

 

3

Aynalar da dahil cam yüzeyler uygun şekilde monte edilmiştir

Evet

 

 

 

4

Cam yüzeylerde kırık/çatlak yoktur

Evet

 

 

 

5

Merdiven genişlikleri ve basamak yükseklikleri uygundur

Evet

 

 

 

6

Merdivenler boyunca tırabzanlar mevcuttur

Evet

 

 

 

7

Merdiven basamaklarının yüzeyleri kaymayacak şekildedir

Evet

 

 

 

 

8

 

Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınmaktadır

 

Hayır

Kayma riski bulunduğuna ilişkin uyarıcı işaret konulmalıdır

 

DR.YUSUF BAŞAK

 

01.02.2013

9

Depo da dahil tüm alanlar düzenli olarak havalandırılmaktadır

Evet

 

 

 

10

Tüm alanlarda yeterli aydınlatma sağlanmış ve aydınlatmalar çalışır halde bulunmaktadır

Evet

 

 

 

11

Yeni bir çalışan sağlığı sorunu olarak şiddet hakkında bilgilenme vardır

Evet

 

 

 

 

2 - ÇALIŞMA ALANI

 

#

 

Değerlendirme

 

Durum

 

Öneri

 

Sorumlu Kişi

 

Tamamlanacağı Tarih

1

Tüm çalışma alanları temiz ve düzenlidir

Evet

 

 

 

2

Tuvalet temiz ve sıhhi tutulmaktadır

Evet

 

 

 

3

Dökülen, sıçrayan tüm malzeme veya sıvılar derhal temizlenmektedir

Evet

 

 

 

4

İçmek için uygun olmayan su kaynakları varsa bunlar açıkça belirtilmiştir

Evet

 

 

 

 

3 - ELEKTRİK

 

#

 

Değerlendirme

 

Durum

 

Öneri

 

Sorumlu Kişi

 

Tamamlanacağı Tarih

1

Elektrik hattının kaçak akım rölesi mevcuttur

Evet

 

 

 

2

Elektrik hattı ve elektrikli aletler  topraklanmıştır

Evet

 

 

 

3

Uzatma kablosunun toprak hattı vardır

Evet

 

 

 

4

Tüm kordon, kablo ve kanal bağlantıları bozulmamış ve emniyetlidir

Evet

 

 

 

 

4 - MAKİNA ve EKİPMANLAR

 

#

 

Değerlendirme

 

Durum

 

Öneri

 

Sorumlu Kişi

 

Tamamlanacağı Tarih

1

Radyasyon üreten film makinesi uygun bir şekilde siperlenmiştir

Hayır (CİHAZ YOKTUR)

 

 

 

 

2

Ultrason, EKG ve benzeri cihazlar talimatına uygun olarak kullanılmakta ve kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır

 

Hayır (CİHAZ YOKTUR)

 

 

 

 

 

5 - YANGIN

 

#

 

Değerlendirme

 

Durum

 

Öneri

 

Sorumlu Kişi

 

Tamamlanacağı Tarih

1

Yangından korunma planı yapılmıştır

Evet

 

 

 

 

2

Potansiyel yangın tehlikeleri ve yanma kaynaklarını kontrol altına alabilmek için uygulama ve prosedürler geliştirilmiştir

 

Evet

 

 

 

 

3

Çalışanlar çalıştıkları malzeme ve işlemlerin neden olabileceği yangın tehlikeleri konusunda bilgi sahibidir

 

Evet

 

 

 

4

Uygun sayıda ve türde taşınabilir yangın söndürücü vardır

Evet

 

 

 

5

Yangın söndürücülerin son kullanma tarihleri geçmemiştir

Evet

 

 

 

6

Yangın söndürücüler her an ulaşılabilecek yerlerdedir

Evet

 

 

 

 

7

Çalışanlar belli aralıklarla yangın söndürücülerin kullanımı ve yangından korunma prosedürleri konusunda bilgilendirilmektedir

 

Hayır

 

Uygun eğitim verilmelidir

 

 DR.CENGİZ DAĞLARAŞTI

 

01.02.2013

 

6 - KİMYASALLAR

 

#

 

Değerlendirme

 

Durum

 

Öneri

 

Sorumlu Kişi

 

Tamamlanacağı Tarih

1

Çalışılan yerde zararlı maddelerin bir listesi vardır

Evet

 

 

 

2

Daha az zararlı bir yöntem veya ürün kullanılması dikkate alınmaktadır

Evet

 

 

 

3

Çalışma alanında bulunan kimyasalların Malzeme Güvenlik Bilgi Formları vardır

Evet

 

 

 

 

4

Çalışanlar, çalışma yerinde saklanan veya kullanılan çeşitli kimyasal maddelerin neden olabileceği zararlar ile bunların güvenli bir şekilde kullanımı konusunda bilgilendirmiştir

 

Hayır

Gerekli bilgilerin verildiği eğitim yapılmalıdır

 

DR.KADİR YILDIRIM

 

01.02.2013

 

5

Etiketsiz kimyasal madde bulunmamaktadır.Kimyasal madde içeren şişe ve kutular içerdikleri maddeyi açıkça gösterecek şekilde etiketlenmiştir

 

Evet

 

 

 

 

6

Zararlı kimyasal maddelerin bulunduğu yerlerde herhangi bir şey yenmemesi gerektiğine ilişkin uyarı bulunmaktadır

 

 

 

 

 

Evet

 

 

 

 

 

 

 

 

7 - ACİL DURUM PLANI

 

#

 

Değerlendirme

 

Durum

 

Öneri

 

Sorumlu Kişi

 

Tamamlanacağı Tarih

1

Acil durum hareket planı yapılmıştır

Evet

 

DR.CENGİZ DAĞLARAŞTI

01.02.2013

  
10385 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Takvim
Hava Durumu