• https://www.facebook.com/groups/osahed/
ÜNİTE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

ÜNİTE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI

I-GENEL BİLGİLER

                I.1.          ÜNİTENİN ADI                       : ABDURRAHMAN KESKİNER AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

                I.2.          ADRESİ                                  : ULAŞLI MAH.

                I.3.          TELEFON NUMARASI          :  8260076

II-İDARİ BİLGİLER

                II.1.         ÜNİTENİN BAĞLI OLDUĞU KURUM  :OSMANİYE HALK SAĞ.MÜDÜRLÜĞÜ

                II.2.         ÜNİTENİN TÜRÜ                                                   :AİLE SAĞ.MRK.

                II.3          TIBBİ ATIKLAR SORUMLUSU                              :DR.MACİDE BENGÜ İMADOĞLU

                II.4.         TIBBİ ATIKLAR SORUMLUSUNUN İRTİBAT TELEFONLARI              :8252242

III-ATIK YÖNETİMİ
III.1.    ATIK MİNİMİZASYONU
Atık minimizasyonu daha az atık veya tehlikeli atık oluşmasını sağlayacak metotların ve ürünlerin kullanılmasının sağlanması ve atıkların oluştuğu yerde ayrılmasını içeren işlemlerdir. Atıkların azaltılması aşağıdaki politikaların uygulanması ile sağlanabilir:

1) Kaynakta azaltma: Daha az atık veya tehlikeli atık oluşumunu sağlayacak metotların kullanılması.
2) Geri dönüştürülebilir ürünler: Kullanılan ürünlerin kaynakta veya dışarıda geri dönüştürülebilir olmasının sağlanması.
3) Yeterli bir yönetim ve kontrol uygulanması: İlaçların ve kimyasalların satın alımının ve kullanımının kontrollü olmasının sağlanması.
4) Atıkların ayrıştırılması: Evsel atıkların tıbbi atıklardan ayrı olarak toplanmasının sağlanması.
Bu genel ilkeler ışığında, atıkların minimizasyonu için ASM’mizde aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir: 

III.1.1. ASM’mizde atık minimizasyonu ile ilgili kavramlar hakkında hizmet içi eğitim verilir.

Bu eğitimlerde, Ünite İçi Atık Yönetim Planı çalışanların her an başvurabilecekleri bir kaynak olarak anlatılır; kalite dökümanları sayfasından ulaşılabilir kılınır. Atık ayrıştırması ASM’MİZde yapılmaktadır. Bu konuda yeterli malzeme temin edilerek atıklar ayrı toplanır. Bilgilendirme yazıları ve talimatlar ile çalışanlar bilgilendirilir.

III.1.2. Evsel atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı ile yapılacak çalışmalar:

Evsel atıklar, genel atıklar ve ambalaj atıkları olarak sınıflandırılır. Genel atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacıyla kaynakta genel atıkların ayrı bir şekilde toplanıp, geçici atık deposunda evsel atık bölümüne ulaşması sağlanır. 

III.1.3. Ambalaj atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı ile yapılacak çalışmalar:

Ambalaj atıklarının oluşumunun ve miktarının azaltılması amacıyla kaynakta ambalaj atıklarının ayrı bir şekilde toplanıp, geçici atık deposunda ambalaj atık bölümüne ulaşması sağlanır. Kontamine olmamaları şartıyla, boşalan ilaç şişeleri ile içeriği boşaltılan serum veya sıvı bulunan şişeler ambalaj atığı olarak değerlendirilir. 


III.1.4. Tıbbi atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı ile yapılan çalışmalar:

Düzenli eğitimler ve denetimler. Her ne sebeple kullanılırsa kullanılsın disposable ve şeffaf eldivenler tıbbi atığa atılır. Enjektör,ilaç flakonları, pansumanda kullanılan kirli malzemeler,serum setleri,idrar torbaları ( torbalar alttan muslukludeğil ise tuvalete boşaltıldıktan sonra ) aspiratör hortumları ve poşetleri,kan ve hertürlü hasta çıkartısı ile bulaşmış malzemeler,maske ve boneler,ameliyat esnasındaki kirli malzemeler,patoloji atıkları,laboratuar tıbbi atık poşetlerine yada kesici-delici alet kutularına atılır.

III.1.5. Tehlikeli atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı ile yapılan çalışmalar:
Yüksek Düzey Dezenfektan olan gluteraldehit, sodyumbisülfat ile nötralize edildikten sonra kanalizasyona dökülüyor. Zamanı geçmiş ilaçlar tutanak tutulup tıbbi atık olarak imha ediliyor.

III.2.    ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI VE BİRİKTİRİLMESİ

III.2.1.Evsel Atıklar


III.2.1.1. Genel nitelikli atıkların kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri:

Evsel atıklar içinde yer alan genel nitelikli atıklar; sağlıklı insanların bulunduğu kısımlar, hasta olmayanların muayene edildiği bölümler, idari birimler, temizlik hizmetleri, mutfaklar, ambar ve atölyelerden gelen atıklardır. 

Genel nitelikli atıklar, tıbbi, tehlikeli ve ambalaj atıklarından ayrı olarak siyah renkli plastik torbalarda toplanır. Siyah torbalar gri, sert, sızdırmaz plastik kovalar içine konur. Genel nitelikli atıklar toplanmaları sırasında tıbbi atıklar ile karıştırılmazlar. Karıştırılmaları durumunda tıbbi atık olarak kabul edilirler.

III.2.1.2. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri:

Evsel atıklar içinde yer alan ambalaj atıkları geri dönüşümlü atıklardır. Kağıt, karton, mukavva, plastik, metal vb. atıklar kontamine olmamaları şartıyla diğer atıklardan ayrı olarak mavi renkli plastik torbalarda toplanır. Mavi torbalar gri, sert, sızdırmaz metal kovalar içine konur. Serum ve ilaç şişeleri gibi cam ambalaj atıkları ise yine kontamine olmamaları şartıyla mavi renkli plastik torbalarda toplanır. Kullanılmış serum şişeleri ayrı toplanmadan önce, uçlarındaki lastik, set ve iğne gibi hasta ile temas eden materyallerden ayrılır ve içindeki sıvılar boşaltılır. Ambalaj nitelikli atıklar toplanmaları sırasında tıbbi atıklar ile karıştırılmazlar. Karıştırılmaları durumunda tıbbi atık olarak kabul edilirler.

III.2.2. Tıbbi Atıklar

III.2.2.1. Tıbbi atıkların (kesici-delici atıklar dahil) kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri:

Tıbbi atıklar; enfeksiyöz atıklar, patolojik atıklar ve kesici-delici atık alt gruplarından oluşmaktadır. 

Enfeksiyöz atıklar; mikrobiyolojik laboratuvar atıkları, kültür ve stoklar, enfeksiyöz vücut sıvıları, serolojik atıklar, diğer kontamine laboratuvar atıkları (lam-lamel, pipet, petri v.b) kan-kan ürünleri ve bunlarla kontamine olmuş nesneler, kullanılmış ameliyat giysileri (kumaş, önlük ve eldiven v.b), diyaliz atıkları (atık su ve ekipman), karantina atıkları, bakteri ve virüs içeren hava filtreleri , organ parçaları, kanı ve bunlarla temas eden tüm nesnelerdir.
Patolojik atıklar; ameliyathane, morg ve otopsi salonları gibi yerlerden gelen anatomik atık dokular olan vücut parçaları, organik parçalar, plesenta, kesik uzuvlar ve tıbbi müdahale esnasında ortaya çıkan vücut sıvılarını içeren atıklardır.

Kesici-delici atıklar; batma, delme sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıklar: enjektör iğnesi, iğne içeren diğer kesiciler, bistüri, lam-lamel, cam pastör pipeti, kontamine kırılmış cam ürünleridir (kırılmış ampuller v.b). 
Tıbbi atıkların toplanmasında çift taban kalınlığı en az 100 mikron olan ve 10 kg kaldırma kapasiteli polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli, körüksüz, üzerinde “DİKKAT TIBBİ ATIK” yazısı ve uluslararası “Tıbbi Atık Amblemi” bulunan özel kırmızı poşetler kullanılır. 
Torbalar en fazla ¾ oranında doldurulur, ağızları sıkıca bağlanır ve gerekli görüldüğü hallerde her bir torba yine aynı özelliklere sahip diğer bir torbaya konularak kesin sızdırmazlık sağlanır. Bu torbalar hiçbir şekilde geri kazanılmaz ve tekrar kullanılmaz. Tıbbi atık torbalarının içeriği hiçbir suretle sıkıştırılmaz, torbasından çıkarılmaz, boşaltılmaz veya başka bir kaba aktarılmaz. 

Kesici ve delici özelliği olan atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, açılması ve karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “Dikkat! Kesici ve delici tıbbi atık” ibaresi taşıyan plastik veya aynı özelliklere sahip lamine kartondan yapılmış kutu veya konteynerler içinde toplanır. Bu biriktirme kapları, en fazla ¾ oranında doldurulur, ağızları kapatılır ve kırmızı plastik torbalara konur. Kesici-delici atık kapları dolduktan sonra kesinlikle sıkıştırılmaz, açılmaz, boşaltılmaz ve geri kazanılmaz.

Kesici-delici atık kutuları ve tıbbi atık poşetlerinin ¾ ten fazla oranda doldurulmasını önlemek için yeni torba ve kapların kullanıma hazır olarak atığın kaynağında veya en yakınında bulundurulması sağlanır.

ASM’MİZ yoğun bakım ünitelerinde kapalı sistem yoluyla toplanan ve delinmeye dayanıklı torbalarda biriktirilen aspirasyon sıvıları, kanalizasyona boşaltılır. Servislerde arrestler veya acil durumlarda kullanılan aspirasyon cihazların kavanozları içerisinde biriken aspirasyon sıvıları, kanalizasyona boşaltılır. Bu kavanozlara işlem sonrası 1/10 oranında çamaşır suyu ile 20 dakika yüksek düzey dezenfeksiyon uygulanır. 

Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından sakıncalı bulunan hastaların vücut sıvıları kapları ile birlikte tıbbi atık torbasına atılır. 

III.2.3. Tehlikeli Atıklar

III.2.3.1. Tehlikeli atıkların kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri:

Bu grupta yer alan kimyasal atıklar, toksik, korozif (pH<2 ve="" ph="">12), yanıcı ve reaktif (su ile reaksiyon verebilen, şoklara hassas) özelliklerinin en az birine sahip olmaları durumunda tehlikeli atık olarak kabul edilirler. ASM genelinde kullanılan artık piller depolanarak TEMİZLİK elemanları tarafından düzenli olarak OSMANİYE Belediyesine teslim edilmektedir.Yüksek Düzey Dezenfektan olan gluteraldehit,sodyumbisülfat ile nötralize edildikten sonra kanalizasyona dökülüyor.Zamanı geçmiş ilaçlar tutanak tutulup tıbbi atık olarak imha ediliyor.Yemekhanedeki atık bitkisel yağ ASM’mizde yemek hizmeti olmadığı için bulunmamaktadır.. Florosanlar ise ASM’MİZ PERSONELLERİ tarafından toplanıyor.Kırılmadan kutusunda muhafaza ediliyor.

 

 

 

 III.3.    ATIKLARIN TAŞINMASI, TAŞIMADA KULLANILACAK EKİPMAN VE ARAÇLAR

III.3.1. Evsel Atıklar

III.3.1.1. Genel atıkların taşınması, taşıma amacıyla kullanılacak araçlar:

Kapaklı, tekerlekli, yükleme-boşaltma esnasında torbaların hasarlanmasına veya delinmesine yol açabilecek keskin kenarları olmayan, yüklenmesi, boşaltılması, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay ve sadece bu iş için ayrılmış, PVC’den yapılma mavi renkli konteyner kullanılır. Görevlendirilmiş bir temizlik görevlisi tarafından taşınır.

III.3.1.2. Ambalaj atıklarının taşınması, taşıma amacıyla kullanılacak araçlar:

Cam atıklar için ASM’de beyaz,pedallı kovalar içlerine mavi çöp poşeti konarak toplanıyor.

III.3.2. Tıbbi atıkların taşınması, taşıma amacıyla kullanılacak araçlar:

Kapaklı, tekerlekli, yükleme-boşaltma esnasında torbaların hasarlanmasına veya delinmesine yol açabilecek keskin kenarları olmayan, yüklenmesi, boşaltılması, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay ve sadece bu iş için ayrılmış PVC den yapılma çelik,üzerinde turuncu renkte,‘’uluslararası tıbbi atık amblemi’’ bulunan konteyneri ile resmi olarak görevlendirilmiş tıbbi atık görevlileri tarafından taşınır. 

III.3.3. Tehlikeli atıkların taşınması, taşıma amacıyla kullanılacak araçlar:

Piller; pil atık kutularında toplanır ve ASM’MİZ elemanları tarafından düzenli olarak Osmaniye Belediyesine teslim edilir. Zamanı geçmiş ilaçlar tıbbi atığa atılarak imha ediliyor. Atık bitkisel yağlar,ASM mizde yemek hizmeti olmadığından bulunmamaktadır.Eski florosan lambalar ASM elemanları tarafından, kırılmadan yenisi ile değiştirilip taşıNması sağlanıyor.

III.4. ATIK TOPLAMA VE BİRİKTİRME EKİPMANLARININ BULUNDUĞU YERLER, TOPLAMA PROGRAMI VE TAŞIMA GÜZERGAHI

III.4.1.1. Genel nitelikli atık biriktirme kaplarının bulunduğu yerler, toplanma saati ve atık taşıma araçlarının izleyeceği güzergah:

Evsel nitelikli atıklar her ünitenin kendi içerisinde özel belirlenmiş noktalarda toplanır .Evsel atıklar HERGÜN akşamları 18.00 da görevlendirilmiş temizlik personeli tarafından toplanır ve belediye atık deposuna taşınmaları sağlanır. 

III.4.1.2. Ambalaj atığı biriktirme kaplarının bulunduğu yerler, toplanma saati ve atık taşıma araçlarının izleyeceği güzergah: Ambalaj nitelikli atıklar her ünitenin kendi içerisinde özel belirlenmiş noktalardaki toplanır. HERGÜN akşamları 18.00 da görevlendirilmiş temizlik personeli tarafından toplanır ve belediye
ambalaj atık deposuna taşınmaları sağlanır.

III.4.1.3. Tıbbi atık biriktirme kaplarının bulunduğu yerler, toplanma saati ve atık taşıma araçlarının izleyeceği güzergah: Tıbbi atık poşetleri ünite içinde belirlenen özel noktalarda bulundurulur. Ayrıca kesici-delici tıbbi atık kutuları ve küçük tıbbi atık kovaları hasta tedavi ve pansuman arabalarında bulundurulur. Atıklar HERGÜN akşamları 18.00 da görevlendirilmiş temizlik personeli tarafından toplanır ASM  atık deposuna taşınmaları sağlanı ve gerektikçe resmi olarak görevlendirilmiş tıbbi atık personeli tarafından alınarak tıbbi atık deposuna taşınmaları sağlanır. 

 


III.4.1.4. Tehlikeli atık biriktirme kaplarının bulunduğu yerler, toplanma saati ve atık taşıma araçlarının izleyeceği güzergah:

Miadı dolmuş ilaçlar tutanak karşılığında tıbbi atık olarak imha ediliyor.Yüksek düzey dezenfektan olarak kullanılan Gluteraldehit Sodyumbisülfat ile nötralize edildikten sonra kanalizasyona dökülüyor .Eski florosan lambalar ve piller ASM personeli tarafından güvenilir bir yerde depolanmaktadır.Lisanslı bir firma tarafından alınıp imhası olmaktadır.

III.5.    GEÇİCİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ

III.5.1. Evsel atık geçici atık deposunun yeri ve özellikleri:

Evsel atıklar içinde yer alan genel atıklar ve ambalaj atıkları için ASM’MİZ bahçe duvarı dışında belediye atık deposu oluşturulmuştur. Atık Deposunun hacmi en az iki günlük atığı alabilecek boyutlardadır. Deponun tabanı ve duvarları sağlam, geçirimsiz, mikroorganizma ve kir tutmayan, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay bir malzeme ile kaplıdır. 

III.5.2. Tıbbi atık geçici atık deposunun yeri ve özellikleri:

Tıbbi atıklar ASM’MİZ de  hasta ve hasta yakını girişlerinden uzakta Geçici Tıbbi Atık Deposunda depolanır. Atık Deposunun hacmi en az iki günlük atığı alabilecek boyutlardadır. Deponun tabanı ve duvarları sağlam, geçirimsiz, mikroorganizma ve kir tutmayan, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay bir malzeme ile kaplıdır. Depo kapısı gri renge boyalı, üzerinde görülebilecek şekilde ve turuncu zemin üzerine siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile turuncu zemin üzerine siyah harfler ile yazılmış “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunur ve kilitlenebilir kapı kullanılmaktadır. Depo kapısı kullanımları dışında daima kapalı ve kilitli tutulur, yetkili olmayan kişilerin girmelerine izin verilmez. 

III.6.    TOPLAMA EKİPMANLARININ TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU

III.6.1. Evsel atık taşıma araçları ile geçici atık depolarının veya konteynerlerinin temizliği ve dezenfeksiyonu amacıyla yapılacak işlemler:

Evsel nitelikli atıkların konulduğu bölmede kanalizasyona bağlı ızgaralı bir drenaj sistemi ve bölmenin kolaylıkla temizlenebilmesi için basınçlı bir su musluğu bulunur. Depo, atıkların boşaltılmasını müteakiben temizlenir, gerekirse dezenfekte edilir ve ilaçlanır. Servislerde evsel atıkların toplanması için kullanılan konteynerlerin içi kirlendikçe su ve deterjanla temizlenir, gerektiğinde dezenfeksiyonu sağlanır.

III.6.2. Tıbbi atık taşıma araçları ile geçici atık depolarının veya konteynerlerinin temizliği ve dezenfeksiyonu amacıyla yapılacak işlemler:

Tıbbı atıkların konulduğu deponun temizliği ve dezenfeksiyonu atıkların boşaltılmasından sonra kuru olarak yapılır. Deponun zeminine dökülen sıvılar önce talaş kullanılarak emdirilir. Emilme işlemi bittikten sonra talaşlar toplanıp kırmızı renkli tıbbı atık torbasına atılır. Sonrasında 1/10 oranında hazırlanmış çamaşır suyu ile dezenfekte edilir. ASM ‘de tıbbi atıkların toplanması için kullanılan konteynerlerin içi tıbbi atık poşetlerinin alınması sonrasında sıvı sızıntısı yönünden kontrol edilir. Sıvı sızıntısı olması durumunda bu sıvı önce talaşla emdirilir ve talaş tıbbi atık poşetine konur. Daha sonra 1/10 oranında hazırlanmış çamaşır suyu ile dezenfekte edilir. Bu işlem her günün sonunda ve gerektiğinde tekrarlanır. Tıbbi atık temizliğinde kullanılan tüm malzemeler, başka birimlerde kullanılmamak üzere tıbbi atık temizliği için ayrılmış bölümde saklanır. 
III.6.3. Dezenfeksiyon amacı ile kullanılacak dezenfektanlar: 1/10 (5000 ppm) oranında Çamaşır Suyu (Klor Dezenfektan) kullanılır.

 

III.7.    KAZA ANINDA ALINACAK ÖNLEMLER VE YAPILACAK İŞLEMLER

III.7.1. Tıbbi atıkların toplanması, ünite içi taşınması ve geçici depolanması sırasında oluşabilecek yaralanmalarda alınacak önlemler ve yapılacak işlemler:

Tıbbi atıkların taşınması için görevlendirilen personele Tıbbi Atık Yönetmeliğine uygun eldiven, çizme, gözlük ve turuncu renkli kıyafetler temin edilir ve giymeleri sağlanır. Tıbbi atık personeline herhangi bir kaza anında oluşabilecek risklerle ilgili EKK tarafından hizmet içi eğitim verilir. Tıbbi Atık Sorumlusu ile işbirliği yapılarak gerekli tahlil ve tetkiklerin yapılması sağlanır. Tıbbi atık taşıyan personelin kesici delici aletle yaralanması durumunda EKK’ne başvurarak takip altına alınması sağlanır. Yaralanan personel için “Kesici-Delici Alet Yaralanması Bildirim ve Takip Formu” doldurulur.

III.7.2. Tıbbi atıkların toplanması, ünite içi taşınması ve geçici depolanması sırasında oluşabilecek dökülme ve yayılmalarda alınacak önlemler ve yapılacak işlemler:

Tıbbi atık kovalarının, kolay devrilmeyeceği hasta ve çalışanların takılıp düşmelerine neden olmayacağı yerlerde bulundurulması sağlanır. Tıbbi atıkların herhangi bir nedenle dökülmesi durumunda o bölgeye hasta/hasta yakınları ve diğer personelin girişinin engellenmesi sağlanır. Tıbbi atıkların toplanması sırasında tıbbi atık torbalarında herhangi bir delinme veya sızdırma söz konusu ise ikinci bir atık torbasına daha konularak sızdırmadığından emin olunduktan sonra atılır. Eğer kovanın devrilmesi söz konusu ise çöpe elle dokunulmadan yerdeki atık süpürülür, yeni bir atık poşetinin içine konulur ve atık kovasının içinde kalan atıklar da bu yeni tıbbi atık poşetinin içine konulur. Sıvı atıklar ise talaşla yoğunlaştırıldıktan sonra tekrar kırmızı renkli plastik torbalara konur. Tıbbi atık kovası da çamaşır suyu ile yıkanarak temizlenir. Yeni bir tıbbi atık poşeti geçirilir. Kovanın devrildiği zemin de 1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile dezenfekte edilir. Temizlikte kullanılan diğer malzemeler de yine çamaşır suyu ile dezenfekte edilir. 

III.7.3. Tıbbi atıkların toplanması, ünite içi taşınması ve geçici depolanması sırasında oluşabilecek yaralanmalar, dökülme-yayılma ve diğer kazaların bildirilmesi, kayıt altına alınması ve raporlanması:

Tıbbi yaralanmaya maruz kalan personel yaralanmayı EKKne bildirir. Diğer dökülme ve kazalar tıbbi atık sorumlusuna bildirilir. Tıbbi atık sorumlusu bir daha tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri alır. 

Tıbbi atık taşıyan personelin kesici delici aletle yaralanması durumunda “Kesici-Delici Alet Yaralanması Bildirim ve Takip Formu” doldurulur.

III.8.    SORUMLU PERSONEL

III.8.1. Evsel nitelikli atıklar ile ambalaj atıklarının toplanması ve taşınmasından sorumlu personel ve görev tanımları:

Her birimin temizlik personeli evsel ve ambalaj atıklarının toplanması ve atılmasından sorumludur.

Temizlik personeli; evsel atıkların toplanmasında mavi renkli atık konteynerlerini kullanır. Evsel atık poşetinin ağzını bağlar, kendi vücuduna değdirmeden evsel atık konteynerine yerleştirir. Konteynerin ağzını kapatır ve kapalı bir şekilde taşır. Temizlik personeli kesinlikle tıbbi atıklarla evsel atıkları aynı konteyner içerisinde taşımaz. Atıkların toplanması ve taşınması sırasında eldiven kullanır. Evsel atıkları toplarken klinik sorumlusunun gözetiminde çalışır. Evsel atık poşetlerini geçici evsel atık deposuna koyduktan sonra deponun kapısını kapalı tutar.

 

 


III.8.2. Tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasından sorumlu personel, görev tanımları ve çalışma sırasında kullanılacak özel kıyafetler:

ASM’MİZde tıbbi atıklar için 1 adet temizlik personeli görevlendirilmiştir. Bu personellere görevleri ile ilgili EKK tarafından verilen hizmet içi eğitim programlarında görev tanımları iletilir. Tıbbi atık görevlileri MAVİ renkli özel kıyafet giyer, batmayı önleyici özel eldiven, maske, çizme ve sıvı sıçramalarına karşı da koruyucu gözlük kullanır. Tıbbi atığın toplanması ve taşınması tıbbi atık personeli tarafından yapılır. Tıbbi atıklar tıbbi atık konteynerleri ile toplanır. Tıbbi atık personeli tıbbi atıkları toplarken kesinlikle poşetiyle birlikte alır ve sızdırma söz konusu ise başka bir tıbbi atık poşetine daha koyar. Tıbbi atıkları toplarken klinik sorumlusunun gözetiminde çalışır. İğne ucu vb. kesici delici atıklar atılmış ise bunu hemen klinik sorumlusuna ve tıbbi atık sorumlusuna bildirir. Tıbbi atık poşetini kendi vücuduna değdirmeden tıbbi atık konteynerine yerleştirir. Tıbbi atık konteynerinin ağzını kapatır ve kapalı bir şekilde taşır. Tıbbi atık poşetlerini geçici tıbbi atık deposuna koyduktan sonra deponun kapısını kilitli tutar. 

III.8.3. Geçici atık deposunun/geçici atık depolama konteynerlerinin işletilmesinden sorumlu personel ve görev tanımları:

Deponun sorumlusu, TEMİZLİK personelidir. Bu personel; geçici atık depolarının temizliğini ve düzenini sağlar, yetkisiz kişilerin geçici atık depolarına giriş çıkışını engeller. Geçici Atık Depolarının kapılarının daima kapalı tutulmasını ve havalandırma soğutma sisteminin çalışır durumda olmasını sağlar. Belediye görevlilerince atıkların alınması sırasında gereken kolaylığı ve yardımı yapar. Meydana gelen olumsuzlukları derhal Tıbbi Atık Sorumlusuna bildirir.

III.9.    KAYIT TUTMA VE RAPORLAMA

III.9.1. Oluşan tıbbi atık miktarının belirlenmesi ve kayıt altına alınması:

Atıklar Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü kontrolünde görevlendirilmiş olan özel donanımlı araçlarla HERHAFTA CUMA GÜNLERİ ASM’MİZin geçici tıbbi atık deposundan alınır. Belediyenin sorumlu aracı geldiğinde, tıbbi atık personeli tıbbi atıkları poşetlerini sayarak ve “ULUSAL ATIK TAŞIMA BELGESİ ” belediye görevlisi ile karşılıklı olarak imzalanarak günlük atık miktarı kayıt altına alınır. Bu kayıtlar tıbbi atık sorumlu personeli aracılığıyla tıbbi atıklardan sorumlu ASM yöneticisine bildirilir.

III.9.2. Kayıt altına alma ve raporlamadan sorumlu personel:

Günlük tıbbi atık miktarı ile ilgili belge, Belediyeye tıbbi atıkları teslim etmekle görevlendirilen tıbbi atık personelinin sorumluğundadır. Bu belgelerin aylık dökümünün yapılması ve arşivlenmesi tıbbi atık sorumlusu şefin sorumluluğundadır. ASM tıbbi atık sorumlusu, her ay bu işlemleri denetler ve uygun şekilde kayıt altına alınmasını ve raporlanmasını sağlar.

 

 SİTEMİZDEN wORLD FORMATI İLE İNDİRMEK İÇİN: http://www.osahed.com/FileUpload/ds14303/File/akeskiner_asm_atik_yonetimi.docx

  
10752 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Takvim
Hava Durumu