• https://www.facebook.com/groups/osahed/
AHEF BASIN AÇIKLAMASI

BASIN BÜLTENİ 02.12.2013

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyon’u uyarıyor.

AİLE HEKİMLİĞİ BİTİRİLİYOR

2003 yılında Sağlıkta Dönüşüm Programı büyük umutlar ile kamuoyuna

açıklanırken 4 hedefi ortaya konmuştur. Bunlar; tüm hastanelerin tek çatı altındatoplanarak idari ve mali özerkliğe kavuşturulması, Aile Hekimliği ile Birinci BasamakSağlık Hizmetlerinin güçlendirilmesi, Sağlık Bakanlığının doğrudan hizmet sunanbir yapıdan ayrılarak planlayıcı ve denetleyici bir rol üstlenmek üzere yenidenyapılandırılması ve Genel Sağlık Sigortasının kurulmasıdır.

Aile Hekimleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmelipersonel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın Sağlık Bakanlığı ile idarihizmet sözleşmesi imzalayarak Aile Hekimliği Hizmetleri yani kişiye yönelik koruyucu sağlıkhizmetleri ile birinci basamak tanı koyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri sunanhekimlerdir. Başka bir deyiş ile Aile Hekimleri, kendilerine kayıtı kişilere sağlık hizmeti

sunmak üzere Sağlık Bakanlığı ile sözleşme imzalamış hekimler olup, sanıldığının aksinedevlet memuru veya sözleşmeli personel değillerdir. Aile Hekimlerinin Maliye Bakanlığıtarafından Sağlık Bakanlığına tahsis edilmiş herhangi bir kadrolarının bulunmaması nedeniyleDevlet Memurları gibi aylık yani maaş almamakta, snmuş oldukları Aile Hekimliği Hizmetleri karşılığında Sağlık Bakanlığının 03.5 Hizmet Alımı kaleminden Hak Ediş ücreti almaktadırlar.

Hastaneler de Kamu Hastaneler Birliği adı altında idari ve mali özerkliği olan bir yapıya ait sağlık kurumlarıdırlar. Sağlıkta Dönüşüm Programı uyarınca her hastanenin kendi yönetim kararlarından, hizmet kalitesinden ve verimliliğinden sorumludur.

Sağlıkta Dönüşüm Programına başlarken sağlık hizmetleri planlaması ve

sunumu sırasında sosyal devlet anlayışı çerçevesinde koruyucu sağlık Hizmetlerine öncelik verilerek Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerini güçlendirileceği, Bakanlığın başlıca görev ve sorumluluğun ise sadece politika hazırlamak ve düzeni denetlemek olacağı belirtilmekteydi.

Ancak Sayın Bakanımız Dr. Müezzinoğlu’nun göreve başlaması ile Bakanlığın Sağlıkta Dönüşüm Programının Aile Hekimliği Uygulaması ayağında belirlenen politikaların dışına çıkmaya başladığı üzüntü ve şaşkınlıkla izlenmektedir.

Bugüne kadar halkın sağlık sistemine olan memnuniyetinin %20lerden %80lere ulaşmasında, Aşılama oranlarının Avrupa ortalamasının üzerinde %97 gibi yüksekseviyelere ulaşmasında, anne ve bebek ölümlerinin yarı yarıya azaltılmasında en büyük emeği olan Aile Hekimliği çalışanları anlaşılamaz bir şekilde özerk sağlık işletmeleri olan hastanelerin personeli yapılmaya çalışılmaktadır.

Sayın Bakanımızın 29.11.2013 tarihinde Afyon ilimizde tertip edilen Sağlık

Bakanlığı Koordinasyon, Bilgilendirme ve Paylaşım Toplantısı'nda yapmış olduğu beyanat ve TBMM Genel Kuruluna sevk edilmiş olan 480 sıra sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısında Anayasamıza, Tıp ilminin gereklerine ve Sağlıkta Dönüşüm Programının ruhuna aykırı hususlar olduğu gibi kendi kendi ile de çelişen birçok husus bulunmaktadır.

1.Söz konusu Kanun teklifi ile Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarına hastane acillerinde “ayda asgari 16 saat” nöbet yükümlülüğü getirilmeye çalışılmaktadır:

- 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 2. Maddesi uyarınca ebeler de Aile Sağlığı Elemanı olarak Aile Hekimleri ile birlikte görev yapmaktadırlar. Ebelerin görev ve yetkileri

1219 sayılı Yasa’da gebe muayenesi, doğum yaptırmak, doğum sonrası bebeğe ilk tıbbi

müdahale ve çiçek aşısınn tatbiki olarak belirlenmiş olup almış oldukları tıbbi eğitimler debu yöndedir. Bu nedenle ebelerin hastane acillerinde görev yapmaları yasaya ve tıp ilmine aykırıdır.

- 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununda Aile Hekiminin görevleri kişiye yönelik

koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı koyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri olarak belirlenmiştir.

- Yasa Koyucu tarafından yapılması öngörülen düzenlemelerin amacı, alt ve üst sınırları tereddütte yer vermeyecek şekilde çizilmelidir. “ayda asgari 16 saat” cümlesi ile nöbet yükümlülük süresinin alt sınırı 16 saat olarak belirlenirken üst sınırı belirsiz bırakılarak idareye sınırsız düzenleme yetkisi verilmektedir.

- Ayrıca yasa teklifinde nöbet düzenlemesinin amacından hiç Bahsedilmemektedir.

Oysa Aile Hekimliği Uygulamasının amacının Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerini güçlendirmek olduğu gerek Sağlıkta Dönüşüm Programında gerekse Aile Hekimliği Kanunun gerekçesinde açık açık yer almakta iken, başka özerk bir kurum olan hastane acillerinde acil sağlık hizmeti görevi verilmesi büyük tezattır.

- Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında ölçülülük ilkesi, Sınırlandırmanın ulaşılmak istenen amaç için elverişli, gerekli ve zorunlu olmasını ifade etmektedir.

Anayasamızın 50. Maddesinin 3. Fıkrasının gerekçesinde “Dinlenme, çalışanların hakkıdır. Bu hem çalışanın bedenen korunması için zorunlu hem de çalışanın dinlenme sonrası çalışmasının verimi için gereklidir.” hükmü bulunmakta olup çalışmanın verimi için çalışanındinlenme hakkının önemine vurgu yapılmıştır. Günlük 8 saatlik asli görevi olan Aile Hekimliği mesaisinden sonra “eğitim” amacıyla aile hekiminin hastanede nöbet tuttuktan sonra ertesi gün yine Aile Sağlığı Merkezindeki asli görevine dönmesi, bu hizmetinin veriminde azalmaya neden olacaktır.Eğer nöbet görevi sayın Bakanımızın iddia ettiği gibi “eğitim” amacını taşıyor ise mesai saatleri içerisinde yapılmalı bu öngörülen amaç Kanunda yer almalıdır.

- 2012 yılında acil servislerde 90 milyon hastaya hizmet verilerek tüm Avrupa’nın dikkatleri üzerimize çekilmiştir. Eğer acil nöbet  Yükümlülüğündeki amaç acil servislerdeki “yeşil alan hastası” olarak tabi edilen ve gerçekte acil olmayan, mesai saatleri içerisinde

poliklinik ortamında tanı ve tedavisi kolayca yapılabilecek hastaların gereksiz yığılmasını azaltmak ise bu düşünce ülkemiz sağlık sistemini geri dönülmez bir kaosun içine sürüklemek olacaktır. Doğru yaklaşım vatandaşlarımızın bilinçlendirilerek gereksiz insan gücü ve maddi

kaynakların israfının önüne geçilmelidir.

-2005 yılında Aile Hekimliğine geçişte aile hekimleri, aile sağlığı elemanlarına ve vatandaşa bu şekilde söz verilmemiştir. Kişiler Birinci Basamak Koruyucu Sağlık Hizmetisunmak için aile hekimliğini tercih etmişerdir. Hayatlarını buna göre ayarlamışlardır. Devlete ve hukuka güvenmişlerdir. Yapılan planlama hataları nedeniyle aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına başka özerk bir sağlık işletmesi olan hastanelerde acil nöbeti yükümlülüğügetirilmesi hatanın başka bir hata ile telafi edilmeye çalışılması demektir.

Nöbetsiz doktorluk olmaz denilmesi, nöbetlerin eğitim yeri gibi gösterilmesi dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir uygulama ile aile hekimlerine acilde nöbet tutturulmak istemesi aile hekimliğini bitirecek bir hamledir. Tıp fakültesinden mezun olan her doktor yetkin ve tedavi edici yeterliliktedir. Acillerde tıp fakültesi eğitimi oluyorsa eğer tüm tıp fakültelerini

kapatıp doktor adaylarını acillerde eğitelim. Aile hekimlerini yetersiz ve basiretsiz gösterecek açıklamalar ile bir meslek grubunun onuru çiğnenmektedir. Hekime şiddete neden olacak bu açıklamaların vebalini taşımak çok zordur. Dünyada ve ülkemizde Acil tıp ayrı bir bilim

dalıdır. Ülkemizde eğitim hastaneleRinde acil tıp eğitimi verecek akademik kadrolarda sayıca yetersizlikler vardır ve acil tıp eğitimi verilirken bile aksamalar olmaktadır. Hastanelerde aile hekimlerine eğitim adı altında vatandaşın, halkın sağlığını tehdit edecek dünyada eşi benzeri

olmayan uygulamaya imza atmak kamu sağlığını tehdit eder.

Ülke Sağlık Harcamalarında 2010-2011-2012 yıllarında aile hekimliğine harcanan bütçe 4 milyar TL ile sabit, ilaca harcanan bütçe son 3 yıldır sabit ve 16 milyar TL iken, özel ve kamu hastanelerine harcanan bütçe 2010 da 22 milyar TL, 2011 de 28 milyar TL ve 2012 de 36 milyar TL ile rekor kırıyor. Hala hastanelere aile hekimlerini çekerek, hastanelereayrılan bütçe artırılacak ve yeni harcamalara neden olacaksınız. Aile hekimliğini anlamayanve önemsemeyen Sağlık Bakanlığı, Aile hekimliğini bitirmenin ve hasta memnuniyetiniçökertmenin sorumlusu SİZ olabilir misiniz?

Biz Aile hekimleri her zaman hastaların yanında olacağız, zamanımız ve gücümüzyettiğince, Sağlık Bakanlığı izin verdiği müddetçe onlar için aile hekimliği yapmaya devamedeceğiz. Adı sözde eğitim olan, Türkiye Cumhuriyetinin Doktor diplomasına sahiphekimlerine tıp fakültesinde verilen eğitimlerin tekrar verileceğini iddia eden açıklamalarıkabul etmiyoruz, hiçbir kurum ve kuruluşun acillerinde nöbetçi hekim olarak çalışmayacağız.

Halkın sağlığı için Aile Hekimliği uygulamasına sahip çıkmaya ve Halkın yanındaolmaya devam edeceğiz. Sorunlarımızı anlatmak, "AİLE HEKİMLİĞİNE SAHİP ÇIKMAK "için 04.12.2013 tarihinde saat 11.00' de İstanbul / Zeytinburnu'nda olacağız. Tüm Halkımızı

davet ediyoruz.

AİLE HEKİMLERİ DERNEKLERİ FEDERASYONU

AHEF

  
3519 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Takvim
Hava Durumu