• https://www.facebook.com/groups/osahed/
AHEF Hukuk Komisyonu`nun açılan davalarla ilgili duyurusu

Açılan Davalar Duyuru

 

AHEF Hukuk Komisyonu`nun açılan davalarla ilgili duyurusu

Değerli Arkadaşlar,

 

Yeni uygulama yönetmeliğinin yayınlanmasıyla 25.01.2013 tarihinden itibaren AHEF Hukuk Komisyonu Yürütme Kurulu ;AHEF Hukuk Komisyonu il temsilcilerine göndermiş olduğu e-maillerle yeni aile hekimliği uygulama yönetmeliğine itiraz edilecek maddeler ve gerekçeleri konusundaki çalışmasını, tüm illerden gelen geri bildirimleri alarak başlamıştır.

 

Bu geri bildirimler ve çalışmaların yanı sıra kendi değerlendirmesinide yaparak, tüm yaptığı dava çalışmasını AHEF Hukuk Bürosuyla paylaşmıştır. En son nokta olarak tüm dava çalışması AHEF Hukuk Bürosunun ve AHEF Hukuk Komisyonunun son değerlendirme çalışmasıyla beraber tamamlanmıştır.

 

AHEF Hukuk Mevzuat Komisyonu ve Yürütme Kurulu çalışmaları ve AHEF Yönetim Kurulunun onayı ile Hukuk Büromuz marifetiyle Aşağıdaki konularda davalar açılmıştır.

 

1- Ayrıntılı olarak açıklanan ve işaret ettiğimiz tespitler neticesinde 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin;

 

-3. maddesinin (g) bendinde bulunan “…veya biriminde,” ibaresinin,

-3. maddesinin (r) bendinin,

-4. maddesinin 3/(c) bendinin,

-4. maddesinin 3/(e) bendinin,

-4. maddesinin 3/(g) bendinde bulunan “evde veya.../yerinde” ibaresinin,

-4. maddesinin 3/(h) bendinin,

-4. maddesinin 3/(j) bendinde bulunan “tetkik ve…” ibaresinin,

-5. maddesinin 2/(e) bendinde bulunan “eğitimini aldığı basit laboratuvar tetkiklerini yapmak veya…”ibaresinin,

-5. maddesinin 2/(f) bendinde bulunan “evde sağlık hizmetlerinin verilmesinde…” ibaresinin,

-6. maddesinin (1). bendinde bulunan “cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları gibi özellik arz eden toplu yaşama alanlarından oluşan yerler için ise yerinde sağlık hizmeti”,“veya yerinde sağlık hizmet bölgesi” ve “veya yerinde” ibarelerinin ve 6 maddesinin (2). bendinin,

-6. maddesinin (5). bendinin,

-7. maddesinin (1). bendinde bulunan “Aile hekimleri aile sağlığı merkezinde soğuk zincirşartlarının sürdürülmesi için gerekli tedbirleri alır. Birden çok aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde, aile hekimlerinin müştereken muhafaza ettikleri aşılar için üçer aylık aralıklarla bir aile hekimi ve bir aile sağlığı elemanı soğuk zincir sorumlusu olarak belirlenir. Aile sağlığı merkezinde yalnızca bir aile hekimliği biriminin bulunması halinde sorumluluk bu birimdeki aile hekimi ile aile sağlığı elemanına aittir.”ibaresinin,

-8. maddesinin (1). bendinde bulunan “Yenidoğanlar ile henüz nüfusa kayıtlı olmayan bebek ve çocuklar annelerinin kayıtlı olduğu aile hekimine kaydedilir.” ibaresinin,

-8. maddesinin (6). bendinin,

-10. maddesinin (2). bendinde geçen “uygun görülmesi halinde” ibaresinin,

-10. maddesinin (5). bendinin,

-10. maddesinin (6). bendinin,

-15. maddesinin 1/(a). bendinin,

-15. maddesinin 1/(b). bendinin,

-15. maddesinin 1/(c) bendinde bulunan “...(a) bendindeki bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri,” ibaresinin,

-15. maddesinin 1/(ç) bendinin,

-15. maddesinin (2). bendinde bulunan “bentlere göre ve bentler içerisinde de (a) bendi hariç”ibaresinin,

-15. maddesinin (3). bendinin,

-15. maddesinin (5). bendinin,

-15. maddesinin 6/(a). bendinin,

-15. maddesinin (7). bendinin“...(b) ve” ibaresinin,

-21. maddesinin (1). bendinde bulunan “Bu eğitimlerde Kurumun belirlediği kriterlere göre başarılıolmak esastır.” ibaresinin,

-22. maddesinin (3). bendinin,

-22. maddesinin (5). bendinin,

-23. maddesinin 1/(c). bendinin,

-23. maddesinin 1/(ğ).bendinde bulunan “Isıtma soba hariç diğer araçlarla sağlanır.” ibaresinin,

-23. maddesinin (3). bendinin,

-24. maddesinin (1). bendinde bulunan “i) Fetal el doppleri,”, “l) Diapozon seti,”, “m) Tartı aleti (bebek, erişkin boy”, “r) Acil seti”, 1) Laringoskop seti ve yedek pilleri (çocuk ve erişkin için)”, “s) Defibrilatör,”, “ş) Manometreli oksijen tüpü (taşınabilir)”, “u) Buzdolabı (sadece aşılar ve antiserumlar için)”, “ü) Aşıdolabının ve aile sağlığı merkezinin tıbbi hizmet alanları ile bekleme alanlarında iç ortam sıcaklık takiplerini yapmak için standartları Kurumca belirlenmiş olan ısı verisi gönderebilen 2 adet termometre (Aşı dolabı sıcaklık takipleri en fazla iki saatlik aralıklarla yapılacak olup bu süre gerekli görülmesi halinde Kurumca değiştirilebilir.)”, “z) Jinekolojik muayene masası,spekülüm, muayene ve RİA seti” , “bb) Sterilizatör”, “cc) EKG cihazı”, “dd) Glikometre”, “ee) Tekerlekli sandalye”,“gg) Santrifüj cihazı” ve “ıı) Genişletilmiş bağışıklama programı kapsamında uygulanan aşılar ve antiserumlar.” ibarelerinin

-24. maddesinin (4). bendinin,

-24. maddesinin (6). bendinin ve Ek-1 listesinde bulunan “1. Hasta müracaatları elektronik sıra takip sistemi ile yönlendirilmektedir.”, “2. Muayene odası asgari 14 m2'dir.”,“3. Bekleme alanlarında büyüklüğüne uygun LCD, plazma, LED TV ve benzeri cihazlar bulundurup sağlığı geliştirici eğitim amaçlı yayınlar yapılmaktadır.”,“4. Tek hekimli aile sağlığı merkezlerinde bekleme alanı asgari 20 m2'dir (birden fazla aile hekimi görev yapıyorsa her bir aile hekimi için 5 m2 ilave edilir)”, “5. Aile sağlığı merkezinde en az 10 m2'lik müstakil bir "aşılama ve bebek/çocuk izlemleri odası" oluşturulmuştur (birden fazla aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde her üç hekim için bir "aşılama ve bebek/çocuk izlemleri odası" planlanır).”, “6. Gebe izlemleri ve aile planlaması hizmetlerinin yürütülmesi için en az 10 m2'lik müstakil bir oda oluşturulmuştur (birden fazla aile hekiminin görev yaptığıaile sağlığı merkezlerinde her üç hekim için bir "gebe izlem ve aile planlaması odası" planlanır).”, “8. Kullanıma hazır bir şekilde müstakil asgari 5 m2’lik bir emzirme odası veya bölümü planlanmıştır (bu alan diğer aile hekimleri ile birlikte ortak kullanılabilir). Emzirme alanında masa, oturma grubu ve bebek bakım ünitesi ile bebeği koruyucu güvenlik önlemleri (korkuluk, yükseltilmiş kenarlar ve benzerleri) bulunmaktadır.”, “9. Aile sağlığımerkezinde her üç hekim için bir adet müstakil müdahale odası planlanmıştır.”,“10. Belgelendirmek kaydıyla her aile hekimi haftalık asgari 10 saat temizlik personeli çalıştırmaktadır.”, “11. Belgelendirmek kaydıyla ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni, sağlık memuru (toplum sağlığı) veya tıbbi sekreterden birisi çalıştırılmaktadır (aile hekimi başına haftalık 10 saat).”, “12. Belgelendirmek kaydıyla her aile hekimi için 11 nci satıra ilave olarak haftalık 10 saat ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni, sağlık memuru (toplum sağlığı) veya tıbbi sekreterden birisi çalıştırılmaktadır.” ve "13. Birden fazla aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde haftada asgari 14 saat esnek mesai saati uygulaması yapılmaktadır.” ve “16. Engelliler için düzenlenmiş tuvalet işlevsel olarak bulunmaktadır.” ibarelerinin,

-28. maddesinin (2). ve (3). bentlerinin,

-28. maddesinin (4). bendinin,

-29. maddesinin,

-30. maddesinin (2). bendinin,

-31. maddesinin (2). bendinin.

-31. maddesinin (6). bendindeki “müdürlük ya da Bakanlık ve Kurum haricindeki” ibaresinin,

-31. maddesinin (7). bendinin,

-34. maddesinin (1). “veya eğitim aile hekimliği birimi” ve “Birim sayıları her bir asistan sayısı esas alınarak belirlenir ve Kurumca onaylanır. Eğitim kurumunda asistan sayısının fazla olması halinde, müdürlüğün uygun görüşü ve Kurumun onayı ile aynı eğitim kurumuna bağlı birden fazla eğitim aile sağlığı merkezi açabilir.” ibarelerinin ve (3). bendinde bulunan “…asistan ve” ibaresinin,

-34. maddesinin (5). bendinin,

-37. maddesinin,

-39. maddesinin (1). bendinde bulunan “…ve asistanlar” ibaresinin,

-Geçici 2. maddesinin,iptal edilmeleri gerektiği açıklanmıştır.

2-Bununla birlikte hukuka ve Anayasa’ya aykırı olması nedenleri ile daha önce Anayasa Mahkemesine götürülen Nöbetlerle ilgili kanunun, Aile Hekimleri hakkında acil nöbet düzenlenmesini mümkün kılan 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 10. maddesinin 4. bendinin iptaline ve bu maddenin dayanağını teşkil eden 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3. maddesinin 5. fıkrasında bulunan “Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına ihtiyaç ve zaruret hâsıl olduğunda haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde nöbet görevi verilebilir ve bunlara aynı maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde nöbet ücreti ödenir.” ibaresinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması taleplerimiz ile de ayrı bir dava daha açılmıştır.

 

Aile Hekimleri hakkında yapılan bir çok düzenlemenin iptali istemi ile açmış olduğumuz davalar neticesinde aile hekimlerinin kazanımları olmasını umut ediyoruz.

 

AHEF Yönetimi ve Kurulları olarak hep beraber bir çok sorunumuzu çözeceğimize inancımız tamdır. Kurumsal mücadelemizin başarıya ulaşmasıdileklerimizle.

 

Saygılarımızla 

  
4293 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Takvim
Hava Durumu