• https://www.facebook.com/groups/osahed/
ADLİ NÖBETLER VE DEFİN RUHSATLARI

                                                             T.C.

OSMANİYE VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NE

OSMANİYE

 

SAYI: TARİH:30.11.2011

KONU:Ölü defin ruhsatları

İlgi:22.11.2011 tarih 28/38 sayılı yazınız

Müdürlüğümüzün 22.11.2011 tarih 28/38 sayılı yazısında İl Nufus Vatandaşlık Müdürlüğünün11.11.2011/8017 sayılı yazısı ile Aile hekimliği uygulamasına geçilmesi nedeniyle köylerdeki ölüm bildirimlerinin aile hekimlerince verildiği, ancak hafta sonu ve tatillerde aile hekimlerine ulaşılamadığından aile hekimi görmeden cenazenin defnedildiği ve daha sonra aile hekimine bildirilmesine rağmen aile hekiminin cesedi görmediği gerekçesiyle ölüm bildirimi düzenlemediği bu nedenle köy muhtarlarının yetkisi olmadığı halde ölüm bildirimi düzenlemek zorunda kaldığı belirtilmektedir.

Aynı yazının 2.ci paragrafında 25.10.2010 tarihli aile hekimliği uygulama yönetmeliğinin 25/4 fıkrasında defin ruhsatı veren makam tarafından ilgili aile hekimi en kısa sürede bilgilendirilir ve mevzuata göre defin ruhsatı varsa belediye tabibi yoksa tsm hekimi ,yoksa aile hekimleri de ölü defin ruhsatı düzenleye bilir ve hekim bulunmayan yerlerde de ilgili mevzuata göre gömme izin görevlisince veye yetkilendirilen şahıslarca verilir denmektedir. 3. paragrafın da hafta sonu ve tatil günlerinde otopsi ve defin ruhsatı vb. Hizmetler icapcı tabip tarafından yürütülür denmektedir.

Bilindiği üzere 2006/5490 sayılı nufus hizmetleri kanunu ve 1930/1593 sayılı umumi hıfsı sıhha Kanunları Gereğince ölü defin ruhsatlarını belediye hekimleri,bulunmadığı yerlerde sırasıyla hekimler,sağlık memurları, karakol komutanları,köy muhtarları tarafından verilir denmektedir. 25.05.2010/27591 sayılı aile hekimliği uygulama yönetmeliği 24.maddesin de hekim bulunmayan yerlerde defin ruhsatı mevzuata göre gömme izin belgesi görevlisince veya yetkilendirilen diğer sahıslarca verilir denmektedir.

İlgi müdürlüğümüz yazısından otopsi hizmetleri ile icap nöbeti nöbeti tutulan ilçe merkezlerindeki ölü defin ruhsatları icap nöbetçisi tarafından verilmektedir.Mobilize hizmet kapsamındaki köylerimizdeki muhtarlar tarafından ölü defin ruhsatı verilmesi için nöbetçi tabiplerimize ilgili kurumlarımız tarafından telefonla ulaşılmaktadır.Bu da hem vatandaşlarımız da mağduriyete sebeb olmakta hemde köylere ulaşım ve icapcı hekimlerimizin güvenliği ile ilgili sorunlara yol açmaktadır. 19.01.2010/27467 sayılı mezarlık yerlerinin inşaası ,cenaze nakil ve defin ruhsatı işlemleri hakkındaki yönetmelik hükümlerine göre gömme izin görevlilerinin, muhtarlarımızın eğitimden geçirilmesi ve görevlilerin tespitinin de mülki amir tarafından heryıl yapılması, ölü defin işinde kullanılmak üzere ek 6 da yer alan gömme izin belgesi verilmesi gerekmektedir.

Sağlık müdürlüğümüzün Adli icap nöbeti hizmetinde mobilize hizmet verilen köylerimiz icin hafta sonu ve tatil günlerinde vatandaşlarımızın mağduriyete uğramaması için ölü defin işlemlerinin nasıl uygulanacağı hususunda açıklayıcı yazısına ihtiyaç duyulmaktadır.

Gereğini arz ederim

 

Dr.Cengiz DAĞLARAŞTI

OSAHED             

Yönetim kurulu a.

 

Ekler

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU

          Kanun Numarası              : 5490          Kabul Tarihi                     : 25/4/2006

          Yayımlandığı R.Gazete     : Tarih  : 29/4/2006   Sayı : 26153

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ölüm ve Gaiplik

             Bildirim süresi ve yükümlü olanlar

             MADDE 31- (1) Ölüm olayını;

             a) Şehir ve kasabalarda 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince defin ruhsatı vermeye yetkili olanlar,

             b) Köylerde, varsa resmî tabip veya sağlık kuruluşu yetkilileri, yoksa köy muhtarları,

             c) Hastane ve bakım evi gibi sağlık kurumlarında kurum amirlikleri,

             ç) Askeri birliklerde tabipler veya iç hizmet mevzuatına göre kıta komutanlıklarınca görevlendirilmiş olanlar ve askerlik şubeleri,

             d) Doğal afetlerde mülkî idare amirlerince görevlendirilecek memurlar,

             e) Adlî olaylarda ve kazalarda ilgili Cumhuriyet savcılıkları,

             olayın meydana geldiği tarihten itibaren, dış temsilcilikler ise olaydan haberdar oldukları tarihten itibaren on gün içerisinde Genel Müdürlüğe ya da nüfus müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler.

             (2) Kanunî süre geçtikten sonra nüfus müdürlüklerine gelen ölümlere ait tutanaklar resmî sağlık kurumları kayıtlarına veya diğer resmî belgelere dayanılarak düzenlenmiş ise nüfus müdürlüklerince kabul edilip işleme alınır.

             (3) Yurt içinde meydana gelen ölümlerde, ölüm nerede meydana gelmişse o yerin nüfus müdürlüğüne, ölüm yerinin tespit edilememesi halinde ceset nerede bulunmuşsa o yerin, ölüm bir taşıt içinde olmuşsa bu taşıttan çıkarıldığı yerin nüfus müdürlüğüne bildirilir.

             (4) Ölenin kaydı yok ise yapılacak soruşturma sonunda Türk vatandaşlığı ve ailesi tespit edildiği takdirde doğum tutanağı düzenlenerek aile kütüğüne önce doğum, sonra ölüm olayı işlenir.

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.5490&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0

 

UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU (1)

          Kanun Numarası                 : 1593          Kabul Tarihi                        : 24/4/1930

          Yayımlandığı R.Gazete        : 6/5/1930   Sayı : 1489

ONUNCU BAP

Mezarlıklar, ölülerin defni, mezardan çıkarılması ve nakli

BİRİNCİ FASIL

Mezarlıklar ve ölülerin defni

             Madde 211 – Mezarlık ittihaz olunan yerlerden başka yerlere ölü defni memnudur. Fevkalade hallerde ve sıhhi mahzur mevcut olmadığı takdirde İcra Vekilleri Heyeti karariyle muayyen ve malüm mezarlıklar haricinde ölü defnine müsaade edilir.

             Madde 212 – Her şehir ve kasaba belediyesi şehir ve kasabanın haricinde ve meskenlerden kafi miktar uzakta olmak üzere şehir ve kasabanın nüfusuna ve senelik vefiyatı umumiyesine nisbetle lazım gelen bir veya müteaddit mezarlık mahalli tesisine mecburdur. Mezarlık olmak üzere intihap edilecek mahallerin toprağı, vasıfları ve civarındaki meskenler veya su menbaları için sıhhi bir mahzur bulunup bulunmadığı ve mesahai sathiyesinin kifayeti sıhhiye memurlarınca tayin olunur. Bu mezarlıkların tanzim ve iyi bir halde muhafazası mahalli belediyelerine aittir. Mezarlıkların etrafı behemehal duvarlarla tahdit edilir.

             Madde 213 – Köyler için tesis edilecek mezarlık mahalleri bu köylerin merbut olduğu kaza kaymakamlarınca Hükümet tabiplerinin mutalaası alınarak tayin olunur. Mütaaddit ve yekdiğerine mücavir köyler için bir mezarlık mahalli tesis olunabilir. Köy mezarlıklarının iyi halde muhafazaları ihtiyar heyetlerine aittir.

             Madde 214 – Fenni şartları ve vasıfları haiz olmayan ve sıhhi mahzurları görülen mevcut mezarlıklar hali üzerine terk olunarak yeni mezarlıklar ihdas ve tesis edilir.

             Madde 215 – Bu kanunun tarifi dahilinde defin ruhsatiyesi alınmadıkça ve ibraz olunmadıkça hiç bir cenazenin defni caiz değildir. Ruhsatnameler mevtanın hüviyetini, adresini, bilindiği halde vefatın sebebini muhtevi olacak ve defnine ruhsat verildiği sarahatla kaydedilecektir.

             Madde 216 – Belediye tabipleri olan yerlerde defin ruhsatiyeleri bu tabipler tarafından, bulunmadığı takdirde Hükümet tabipleri tarafından mevtanın muayenesinden sonra verilir. Ölümüne sebep olan hastalık esnasında tedavi eden tabibin verdiği ruhsatname resmi tabipler tarafından tasdik edilmek şartiyle muteberdir.

             Madde 217 – Hükümet veya belediye tabipleri icabı halinde esbabı vefatı tayine medar olmak üzere tabibi müdavinin raporunu talep edebilirler. Tabibi müdaviler talep vukuunda bu raporu vermeğe mecburdurlar.

             Madde 218 – Bütün hasta ve sair sıhhi müesseselerde ölenlere ait defin ruhsatiyeleri o müessesenin müdür ve baştabibi tarafından verilir ve usulü dairesinde resmi tabipler tarafından tasdik edilir. Kendine ait hususi mezarlığı olan müesseselerdeki ölülerin ismi ve hüviyeti sebebi vefatiyle birlikte yirmidört saat zarfında belediye dairesine bildirilir.

             Madde 219 – Tabip bulunmayan yerlerde ölülerin muayeneleri küçük sıhhat memurları veya bu iş için yetiştirilmiş veya tavzif edilmiş memurin tarafından icra ve ruhsatnameleri verilir. Bunların bulunmadığı yerlerde defin ruhsatiyesi ya jandarma karakol kumandanları veya köy muhtarları tarafından ita olunur. Her şehir, kasaba veya köyde ölü muayenesi yapacak ve defin ruhsatını verecek olanlar en büyük mülkiye memuru tarafından tayin ve ilan olunur.

             Madde 220 – Her belediye ve belediye olmayan yerlerde defin ruhsatiyesi verenler nezdinde vefiyatın kayıt ve zaptına mahsus bir defter bulundurulacak ve bu deftere meyitin ismi, adresi, tarihi vefatı, malüm ise mevti intaç eden hastalık ve defin ruhsatiyesi verenin ismi kaydedilecektir. Bu malümat her ay nihayetinde toplanarak öbür ayın on beşine kadar en yakın Hükümet tabibi ve sıhhiye müdiriyetine bildirilir ve sıhhat daireleri tarafından da mahalli nüfus idarelerine ihbar olunur.

             Madde 221 – Ölü muayene edenler veya defin ruhsatnamesi verenler vefat sebebinin kazaen veya bir sari hastalık neticesi olduğuna dair şüphe veya kanaat hasıl ettikleri takdirde ait olduğu makamı haberdar etmeden defin ruhsatiyesi veremezler. Tabip olmayan yerlerde sari hastalık şüphesiyle vefat edenler içindefin ruhsatiyesi verilip hadiseden akabinde makamı aidesine malümat verilir.

İlgili link:http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.3.1593&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0

 

Mezarlık Yerlerinin İnşaası İle Cenaze Nakil Ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik

19.01.2010 Sayısı: 27467

Gömme izin belgesi görevlilerinin tespiti ve ilanı

MADDE 17 – (1) Belediye tabibi veya hükümet tabibi bulunmayan yerlerde mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından o mahalde görev yapan sağlık personeli, yoksa diğer kamu görevlileri, yoksa jandarma karakol komutanları veya köy muhtarlarına eğitim verilir. Eğitim sonrası başarılı olup  görevlendirilecek kişilere bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-6’daki Gömme İzni Düzenleme Belgesi verilir. Bu görevlilerin tespiti en büyük mülkî amir tarafından her yıl yeniden yapılır.

(2) Gömme izin belgesi görevlilerinin ad ve soyadları, unvanları, meslekleri, görev yerleri ile iletişim bilgileri ile herhangi bir sebeple ölüm anında yerleşim yerinde bulunmamaları halinde yerlerine bakmakla kimin görevli olacağı, tablo halinde il sağlık müdürlüğü ve ilçe sağlık grup başkanlıklarında muhafaza edilir, köy muhtarlığı, nüfus müdürlüğü, ilgili jandarma karakol komutanlığına bildirilir, değişiklikler tabloya işlenir. Belde ve köylerde ikamet edenlere ve üçüncü şahıslara; belediyeler ve köy muhtarlıklarınca herhangi bir aksaklık olmayacak şekilde ilan edilip duyurulur.

İlgili link:http://www.ailehekimligi.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=617:mezarlk-yerlerinin-naas-le-cenaze-nakil-ve-defin-lemleri-hakknda-yoenetmelik-&catid=42:yoenetmelikler&Itemid=223

 


AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 
25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591

İKİNCİ BÖLÜM 

Çalışma saatleri 
MADDE 10 –

(5) Adli tıp kurumunun doğrudan hizmet vermediği ve hastane bulunan yerlerde yerinde otopsi dışındaki adli tıp hizmetleri hastaneler tarafından verilir. Yerinde otopsi mesai saatleri içerisinde toplum sağlığı merkezi hekimlerince yapılır. Hastane bulunmayan ilçe merkezleri ve entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde acil sağlık hizmetleri ile yerinde otopsi hizmeti dışındaki adlî tabiplik hizmetleri; mesai saatleri içinde aile hekimleri, mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde ise ilçe merkezindeki, toplum sağlığı merkezi hekimleri, entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde çalışan hekimler ve aile hekimlerinin toplamı dikkate alınarak aşağıdaki gibi icap veya aktif nöbet uygulamaları şeklinde yürütülür. 

a) Hastane bulunmayan ilçe merkezlerindeki adli tıbbi hizmetler ile acil sağlık hizmetleri mesai saatleri dışında ilçedeki toplum sağlığı merkezi hekimleri ve aile hekimlerince icap veya aktif nöbet şeklinde yürütülür. İlçe merkezindeki toplam hekim sayısı altı veya daha az ise icap, altıdan fazla ise aktif nöbet şeklinde yürütülür. 

b) Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde toplam hekim sayısı altı ve altıdan az ise mesai saatleri dışındaki adli tıbbi hizmetler ve acil sağlık hizmetleri; toplum sağlığı merkezi hekimleri, entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezde çalışan hekimler ve aile hekimleri tarafından münavebeli olarak icap nöbeti şeklinde, toplam hekim sayısı altıdan fazla ise münavebeli olarak aktif nöbet şeklinde yürütülür. 

 

Kullanılacak Belgeler 
MADDE 24 

(5) Ölü muayenesi yapılan ve defin ruhsatı verilen kişilerin kayıtları defin ruhsatını veren makam tarafından müdürlüğe bildirilir. İlgili aile hekimi en kısa sürede bilgilendirilir. Mevzuatına göre ölü muayenesi ve defin ruhsatı cenazenin bulunduğu yerdeki belediye tabibi tarafından, belediye tabibi bulunmayan yerlerde toplum sağlığı hekimi, toplum sağlığı hekiminin bulunmadığı yerlerde aile hekimleri de ölü muayenesi yaparak gecikmeksizin defin ruhsatı verirler. Hekim bulunmayan yerlerde defin ruhsatı ilgili mevzuata göre gömme izin belgesi görevlisince veya yetkilendirilen diğer şahıslarca verilir. 


İlgili link:
http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-10376/aile-hekimligi-uygulama-yonetmeligi.html

KONU İLE İLGİLİ ANKAHED(ANKARA AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ)İN BASIN AÇIKLAMASI

Defin işlemleri ve yerinde otopsi hizmetleri

Aile Hekimi meslektaşlarımız, bazı perifer ilçelerde ve beldeler de mesai dışında ‘’Hıfzıssıhha Kanununa’’ aykırı davranılarak geceleri de defin ruhsatı vermeye zorlanmaktadırlar. Daha da ileri giderek, defin ruhsatından sonra bu cenazelerin yine ‘’Hıfzıssıhha Kanununun 228 ve 230 maddelerinde cenaze nakillerinin özel bir izin ve şekilde tabutlanmasına ait maddelerini ‘’görmezden gelerek, minibüslerin bagajlarında taşınmalarına göz yumulmaktadır.

Hıfzıssıhha kanununun 216. maddesi defin nöbetlerini belediye hekimlerine, hekim yok ise hükümet tabiplerine vermiştir. Kanunlar ve genelgeler ile durum şöyle açıklanmaıştır. Konuyla ilgili; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 215,216,217,218,219,220 ve 221 8216;inci maddelerinde ve de Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 8217;nun 01.05.2000 tarih 5852 sayılı genelgelerinde; cenazelerin defni için defin ruhsatı düzenlenmesinin zorunluluğu ve kimler tarafından ne şekilde verileceğine açıklık getirilmiştir. Bu doğrultuda, ölü muayenesi ve defin ruhsatı düzenlenmesi işlemi aşağıdaki esaslara göre yapılmaktadır:

‘’ Ölünün muayenesi ve defin ruhsatı düzenleme işleminin, belediye tabibinin bulunduğu yerleşim yerlerinde, varsa bu tabiplerce yapılması esastır. Belediye tabibinin olmadığı yerlerde bu işlem, Ölüm olayı kişinin bağlı bulunduğu sağlık ocağı bölgesinde meydana gelmişse( ki aile hekimliği uygulaması ile bölge tabanlı hizmete son verilmiştir, sadece bu bile aile hekimine kayıtlı olmayan birine ölüm tutanağı düzenlemesinin ve defin ruhsatı vermesinin önünde bir engeldir) ilgili sağlık ocağı tabibince; değilse o yerleşim biriminde otopsi hizmeti vermek üzere görevlendirilmiş tabiplerce yerine getirilecektir.Sağlık Ocağı sistemi ortandan kalktığına göre ve toplumu ilgilendiren olaylar da sorumluluk ve yetki TSM lerde olduğuna göre, Bu tabiplerde TSM hekimleridir. Ölüme neden olan hastalık esnasında tedavi eden hekimin verdiği ruhsatname ise, ancak resmi hekimler tarafından onanarak geçerlilik kazanabilir (UHK 216).

Hükümet ve belediye tabipleri, gerek duyduklarında, kişiyi tedavi eden hekimden olum nedeni konusunda rapor isteyebilirler. Tedavi eden hekim bu raporu vermek zorundadır (UHK 217).
Ayrıca Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde ilgili konulara atıf da bulunarak;
Uygulama yönetmeliği:-Çalışma saatleri;

MADDE 10
(5) Adli tıp kurumunun doğrudan hizmet vermediği ve hastane bulunan yerlerde yerinde otopsi dışındaki adli tıp hizmetleri hastaneler tarafından verilir. Yerinde otopsi mesai saatleri içerisinde toplum sağlığı merkezi hekimlerince yapılır. Yerinde otopsi hizmetleri, mesai saatleri içinde toplum sağlığı merkezi hekimlerince, mesai saatleri dışında öncelikle toplum sağlığı merkezi hekimleri olmak üzere aile hekimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki hekimlerin de dahil edilebileceği icap nöbeti şeklinde sunulur. (değ:11.03.2011 sayılı R.G) Hastane bulunmayan ilçe merkezleri ve entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde acil sağlık hizmetleri ile yerinde otopsi hizmeti dışındaki adlî tabiplik hizmetleri; mesai saatleri içinde aile hekimleri, mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde ise ilçe merkezindeki, toplum sağlığı merkezi hekimleri, entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde çalışan hekimler ve aile hekimlerinin toplamı dikkate alınarak aşağıdaki gibi icap veya aktif nöbet uygulamaları şeklinde yürütülür.

MADDE 24
(5) Ölü muayenesi yapılan ve defin ruhsatı verilen kişilerin kayıtları defin ruhsatını veren makam tarafından müdürlüğe bildirilir. İlgili aile hekimi en kısa sürede bilgilendirilir. Mevzuatına göre ölü muayenesi ve defin ruhsatı cenazenin bulunduğu yerdeki belediye tabibi tarafından, belediye tabibi bulunmayan yerlerde toplum sağlığı hekimi, toplum sağlığı hekiminin bulunmadığı yerlerde aile hekimleri de ölü muayenesi yaparak gecikmeksizin defin ruhsatı verirler. Hekim bulunmayan yerlerde defin ruhsatı ilgili mevzuata göre gömme izin belgesi görevlisince veya yetkilendirilen diğer şahıslarca verilir.

Görüldüğü üzere Kanun ve yönetmelikler defin nöbetlerinin tutulmasında aile hekimlerine direk bir sorumluluk vermemektedir. Bu durum,tamamen sağlık idarecilerinin, politik baskılara boyun eğerek bizleri Belediye Başkanlıkları ile muhatap etmesinden oluşan bir sorun olarak karşımıza çıkmıştır. Bizleri adeta bir dolgu malzemesi gibi görmek istemelerinin bir sonucudur.
Sağlık Grup başkanlıklarına, TSM ne ve İSM ne ‘’ Adli ve Otopsi Nöbetleri’’ için verdiğimiz özel telefonlarımızın ve adreslerimizin Belediye Başkanlıklarına ve başka kurumlara verilmesi, hastane kapılarında asılması; Anayasamızın 20. Maddesinde özel hayatın gizliliği maddesini ihlal etmektedir. Biz özel bilgilerimizi sadece sözleşme imzaladığımız Valilik ve dolayısıyla Sağlık Müdürlüğüne bildirdik. Bu özel bilgilerimizin deşifre edilerek Belediyelerde ve karakollarda her memur ve çalışanın eline geçmesi yasalarımıza göre de bir suç teşkil etmektedir.

Bir mağduriyeti önlerken başka bir mağduriyeti başlatmamalıyız.Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi bizim mağduriyetimizi başlatıyorsa, ortada ters giden bir şeyler var demektir.Çalışmalarımızda haklarımızı koruyarak ve mesleğimizin hakkını vererek çalışırsak, üzülen taraf olmayız..
Her ölüm, adli bir olay şeklinde değerlendirilmelidir.. Bizlerin sadece fiziksel muayene yaparak ölüm sebebini tespit edebilmemiz çok zordur. Bu yüzden ölüm sebebini belirlemek ADLİ TIP KURUMUNUN görevidir. Biz sadece kişinin ölüp-ölmediğini tespit edebiliriz.

ANKAHED YÖNETİMKURULU

 http://www.medimagazin.com.tr/hekim/aile-hekimligi/tr-defin-raporlari-ve-adli-otopside-yasanan-karmasa-hakkinda-2-21-40214.html
 

 


  
15010 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Takvim
Hava Durumu