• https://www.facebook.com/groups/osahed/
AHEF’TEN YÖNETMELİĞE KARŞI KAPSAMLI DAVA! 01.12.2011

 

AHEF’TEN YÖNETMELİĞE KARŞI KAPSAMLI DAVA!

 

Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin birçok hükmüne, hukuka aykırı olması sebebiyle AHEF Hukuk Müşavirleri Dr. Av. Mert VAN ve Av. Çağla ATILGAN tarafından dava açılmıştır.

 

Dava konusu yönetmelik hükümleri ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve tespit edilen 10 (on) farklı düzenlemenin neden iptal edilmesi ve yürütmesinin durdurulmasının gerektiği ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

 

-          Aile hekimlerinin izinleri,

 

-          İhtar puanları,

 

-          Aile hekimlerinin gözaltı ve tutuklanması hali,

 

-          Laboratuar tetkiklerinin incelemeye tabi tutulması durumu,

 

-          Aile hekimlerine yapılacak ödemeler

 

Dava edilen hükümlerin başında gelmektedir.

 

Açılan dava neticesinde başarı elde edilmesi halinde, aile hekimlerinin birçok sorunu çözüme kavuşacaktır.

 

Açılan davanın ayrıntıları aşağıda yer almaktadır;

 

1 - ‘İzinler’ kenar başlıklı 8. maddesinin 6. fıkrasında yer alan,  ‘Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının Bakanlıkça öngörülen hizmet içi eğitimler için görevlendirilmeleri veya acil haller ile doğal afet gibi olağanüstü durumlarda valilikçe başka yerde görevlendirilmeleri halinde hizmetin devamı için müdürlükçe gerekli tedbirler alınır hükmünde’ yer verilen ‘acil haller’ ifadesinin iptaline ve yürütmesinin durdurulmasına,

 

2 -  ‘İzinler’ kenar başlıklı 8. maddesinin 8. fıkrasında yer verilen: ‘Aile sağlığı elemanları, sözleşme imzaladığı aile hekiminin görevinden ayrılması veya yer değiştirmesi durumunda, sözleşme döneminin bitimine kadar o pozisyonda görevine devam edebilir ya da sözleşmesini sona erdirebilir. Bu sebeple sözleşmesini sona erdirmek istemesi hâlinde 15 inci madde hükmü uygulanmaz.’ hükmünün iptaline ve yürütmesinin durdurulmasına,

 

3 - 13. maddenin 1. fıkrasının (g) bendinde düzenlenen: ‘ Eczane veya medikal firmaları, beşerî ilaç firmaları veya özel sağlık kuruluşları gibi mesleği ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin temsilcileri ile etik dışı haksız çıkar ilişkisinde bulunulduğunun tespit edilmesi.’ ifadesinin ve  (ğ) bendinde yer alan: ‘Menfaat karşılığında gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlendiğinin tespit edilmesi’ ifadelerinin tümü ile iptaline ve yürütmenin durdurulmasına,

 

4 -13. maddenin 1. fıkrasının (ı) bendinde yer verilen; ‘Gözaltına alınması veya tutuklanması hâlinde görevi başında bulunamama süresinin sekiz haftayı aşması’ düzenlemesinin iptali ve yürütmesinin durdurulmasına,

 

5 -  Madde 14/3: ‘Bir sözleşme dönemi içinde, verilen ihtar puanlarının yüz puana ulaşması hâlinde sözleşme, ilgili vali tarafından sona erdirilir’ ve Madde 14/ 5: ‘Bir sözleşme dönemi içinde ihtar puanlarının yüz puana ulaştığının, sözleşme dönemi sona erdikten sonra tespit edilmesi hâlinde, tespit tarihinde geçerli olan sözleşme sona erdirilir.’ düzenlemelerinin vebu maddeye göre Ek 2 de yer alan: izinsiz işe gelmeme, göreve sarhoş gelmek veya görev yerinde alkollü içki içmek, veremli hastanın doğrudan gözetimli tedavisinin yapılmaması, ilaç firması temsilcisini aile sağlığı merkezinde kabul etmek, gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek, görevi esnasında ilaç reklamı olan malzeme kullanmak, bekleme ve tedavi alanlarında aydınlatmanın yetersiz olması, forma giymemek, performansa tâbi gebelik izleme oranlarının mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen hâller dışında, % 90’ın altına düşürmek, koruyucu hekimlik uygulamalarından bebek-çocuk takip oranlarının mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen hâller dışında % 90’ın altına düşürmek fiillerinin ceza puanlarının ve gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek, görevi esnasında ilaç reklamı olan malzeme kullanmak fiillerinin iptaline ve yürütmenin durdurulmasına,

 

6 - Madde16/1-a son paragrafta yer alan ‘... Nüfus ve coğrafi yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerdeki aile hekimlerine...’ cümlesindeki ‘Bakanlıkça belirlenen yerler’ ifadesinin iptaline ve yürütmesinin durdurulmasına,

 

7 - Madde16/1-c: ‘Sözleşmeyle çalıştırılan  aile hekimlerine, hizmet verdiği merkezin  ....  giderleri için, her ay tavan ücretin % 50’sinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan illerin satın alma gücü paritesi puanı ile çarpımı sonucuna göre bulunacak tutarda ödeme yapılır.’  cümlesinde yer verilen  ‘Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan illerin satın alma gücü paritesi puanı ile çarpımı sonucuna göre bulunacak tutarda ödeme yapılır’ hükmünün iptaline ve yürütmenin durdurulmasına,

 

8 - Madde 16/ 1-d düzenlenen: ‘tetkik ve sarf malzemeleri giderleri karşılığı yapılacak toplam ödeme tutarının tavan ücretin % 100 ünü geçmesi halinde aile hekiminin laboratuar tetkikleri incelemeye tabi tutulur.’ cümlesinin iptali ile yürütmesinin durdurulmasına

 

9 - Madde 18’de düzenlenen: ‘Koruyucu hekimlik hizmetlerinden; aşılama, gebe, bebek-çocuk takibi için ayrı ayrı, başarı oranına göre kesinti uygulanır. Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimi veya geçici aile hekimi için 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre hesaplanan brüt ücretin; a) Aylık başarı oranı, % 98 - % 97 ise % 2’si, b) Aylık başarı oranı % 96 - % 95 ise % 4’ü, c) Aylık başarı oranı % 94 - % 90 ise % 6’sı, ç) Aylık başarı oranı % 89 - %85 ise % 8’i, d) Aylık başarı oranı, % 85’ten daha düşük olanlar için % 10’u, esas alınmak suretiyle hesaplanacak miktarlar, aşılama, gebe, bebek-çocuk takibi için ayrı ayrı değerlendirilerek aile hekimine yapılacak ödemeden düşülür’ hükmünün iptaline ve yürütmesinin durdurulmasına,

 

10 -  Madde 22: ‘Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemeler, çalışılan ay sonuçlarının müdürlüğe bildiriminden itibaren on beş gün içinde yapılır.’ düzenlemesinin iptali ve yürütmesinin durdurulmasına

 

Karar verilmesi talep edilmiştir.

 

Bu süreçte yukarıda ayrıntıları ile belirtilmiş olan hükümlerin iptali, aile hekimlerinin bir çok hukuki sorununa çözüm oluşturacaktır.

LİNK:http://ahef.org.tr/news.aspx?newsId=219

  
3653 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Takvim
Hava Durumu