• https://www.facebook.com/groups/osahed/

Genelge-Yönerge-Yönetmelik

Kanunlar:

1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

181 Sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Khk(Mülga)

663 Sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Khk(02.11.2011)

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu

4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (Özet)

224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun

4857 Sayılı İş Kanunu

7201 Sayılı Tebligat Kanunu 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu

Havanı Koru Mevzuat

5261 Sayılı Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

07.10.05 Veri Güvenliği Hakkında Genelge

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 

488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu

Kamu Görevlileri Sendikaları Mevzuatı Üzerine Bir İnceleme...Av ..(Link Abantizzet Baysal Ünv.Hukukmşv)

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi

Aile Hekimliği:

5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu 

25.02.1013 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 

24.12.2010 AİLE HEKİMLİĞİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ

05.02.2015 TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ VE BAĞLI BİRİMLER YÖNETMELİĞİ 

19.01.2010 Mezarlık Yerlerinin İnşaası İle Cenaze Nakil Ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik 

27.02.2015/ 29280 Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik

Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yönetimi

11.07.2012 Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği Ve Paylaşımına İlişkin Yönetmelik

18.04.2014 Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği

30.11.2012 Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği

17.08.1964 Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik

25.01.2012Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

26.03.2013Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 

 Aile Hekimi Sözleşme Metni 

 Aile Sağlığı Elemanı Sözleşme Metni 

 22.06.2011 Aile Hekimliği Bilgi Sistemleri Hakkında Genelge

10.04.2012(08.10.2012değişikliği ile)Thsk Taşra Teşkilatı Hizmet Birimleri Görev,Çalışma Usul Ve Esasları İle Kadro Standartları Hakkında Yönerge

 04.10.2012 Çocuk İzlem Merkezi (Çim) Konulu Genelge

-Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Konulu 2010/ 73-80 Sayılı Genelgesi

Bürokrasinin Azaltılması Genelgesi

 Sağlık Bakanlığı Yazıları:

Aile Sağlığı Merkezi ve Aile Hekimliği Birimi Denetim Formları

Aile Hekimliği Birimleri Gruplandırma Rehberleri

Aile Hekimlerinden Form İstenmemesi

Aile hekimliği Uygulama şubesinin yazısı Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 23/09/2013 tarih ve 101394 sayılı Yeşil Reçeteye Tabi İlaçlar konulu yazısı için 
Tıklayınız.

Tüberküloz Aktif Sürveyansı Genelgesi 2014/31

Web Bağlantısı Tütün Kontrolü Uygulamaları Genelgesi 2015/6

Web Bağlantısı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Şeker ve Tuz Kullanımı İle İlgili Düzenleme Genelgesi 2014/4

Web Bağlantısı Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı Genelgesi 2015/1

Web Bağlantısı Mal Bildirimleri Genelgesi 2015/3

Web Bağlantısı Aile Hekimliğinde Nöbet Hizmetleri Genelgesi 2014/33

Web Bağlantısı Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Genelgesi 2010/9

Web Bağlantısı Tüberkülozlu Hastalarda HIV Tanı Testi Yapılması Genelgesi 2011/14

Web Bağlantısı Kuduzla Mücadele ve Profilaksi Uygulamaları Genelgesi 2014/30

Web Bağlantısı Gebelere D Vitamini Destek Programı Genelgesi 2011/34

Web Bağlantısı İçme Kullanma Suyu İzleme Faaliyetleri Genelgesi 2014/25

Web Bağlantısı Trişinelloz Genelgesi 2004/28

Web Bağlantısı Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmetleri Protokolü Genelgesi 2005/161

Web Bağlantısı Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Saha Eğitimi Genelgesi 2009/14

Web Bağlantısı Tütün Hakkında 4027 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması Genelgesi 2009/44

Web Bağlantısı Tütün Kontrol Programı Genelgesi - Başbakanlık 2006/29

Web Bağlantısı Seyahat İlişkili Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı Genelgesi 2001/34

Web Bağlantısı Kutanoz Leishmaniasis Genelgesi 2003/126

Web Bağlantısı Mesai Saatleri Harici İşyeri Hekimliği Genelgesi 2014/1

Web Bağlantısı Mezotelyoma Kanseri Verilerinin Toplanması Genelgesi 2010/77

Web Bağlantısı Mobil Tarama Ekiplerinin İdari Mali ve Çalışma Usullerinin Belirlenerek, İl Sağlık Müdürlüklerine Devri ile İlgili Genelge 2006/61

Web Bağlantısı Okul Sağlığı Hizmetleri Genelgesi 2008/58

Web Bağlantısı Ölüm Bildirim Sistemi(ÖBS) Genelgesi 2012/5

Web Bağlantısı Özürlü Kişilere Yönelik Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Genelgesi 2010/79

Web Bağlantısı Partograf Kullanımı Genelgesi 2011/66

Web Bağlantısı Riskli Gebelikler Yönetim Rehberi Genelgesi 2014/10

Web Bağlantısı Riskli Gebelikler Yönetim Rehberi Genelgesi 2014/10 Ek

Web Bağlantısı Ruh Hastalarının Sevk ve Takipleri Genelgesi 2014/2

Web Bağlantısı Sağlık Raporlarının Düzenlenmesi Hakkında Genelge 2014/29

Web Bağlantısı Serviks Kanseri Ulusal Tarama Standartları Genelgesi 2007/40

Web Bağlantısı Tularemi Genelgesi 2005/61

Web Bağlantısı Üreme Sağlığı Hizmet İçi Eğitimleri Genelgesi 2010/83

Web Bağlantısı Yenidoğan İşitme Tarama Programı Genelgesi 2014/27

Web Bağlantısı Yenidoğan Tarama Programı 2014/7

Web Bağlantısı Yenidoğanlarda K Vitamini Uygulaması Genelgesi 2010/17

Web Bağlantısı Uyuşturucu ile Mücadele Genelgesi 2014/19

Web Bağlantısı Bulaşıcı Hastalıkların İhbar ve Bildirim Sistemi Genelgesi 2015/18

Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Yönergesi

Web Bağlantısı Çevre ve Toplum Sağlığını Olumsuz Etkileyebilecek Gayrisıhhî Müesseselerin Etrafında Bırakılacak Sağlık Koruma Bandı Mesafesinin Belirlenmesi Hakkında Yönerge

Web Bağlantısı Merkezi Randevu Sistemi Hakkında Yönerge

Web Bağlantısı Sağlık Bakanlığı Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarına Ad Verilmesi Hakkında Yönerge

Web Bağlantısı Sağlık Bakanlığına Bağlı İlçe Devlet Hastanelerinde Entegre Sağlık Hizmeti Sunulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

Web Bağlantısı Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

Web Bağlantısı Toplum Sağlığı Merkezlerinin Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge

Web Bağlantısı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Daire Başkanlıkları Yönergesi

Web Bağlantısı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Taşra Teşkilatları Hizmet Birimlerinin Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Kadro Standartları Hakkında Yönerge

Web Bağlantısı Toplum Sağlığı Merkezlerinde Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Uygulama Usül ve Esasları Hakkında Yönerge

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri İle Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ

Web Bağlantısı Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı Ve Bildirim Sistemi Hakkında Tebliğ

Web Bağlantısı Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Tebliğ

Web Bağlantısı Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ

Web Bağlantısı Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ

Web Bağlantısı Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Ekinde Yer Alan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları Listesinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ

Web Bağlantısı Peloidlerin Üretimi ve Satışı Hakkında Tebliğ

Web Bağlantısı Türk Gıda Kodeksi Tuz Tebliği

Web Bağlantısı Ulusal Tüberküloz Tanı Laboratuvarları Ağı Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ

Web Bağlantısı Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürünler Tebliği

Web Bağlantısı Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği

Web Bağlantısı Nargilelik Tütün Mamulünün Etiketlenmesinde ve Tüketim Yerlerinin İşletilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar Hakkında Tebliğ

Web Bağlantısı Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

Web Bağlantısı Uluslararası Sağlık Tüzüğü

Web Bağlantısı Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük

Web Bağlantısı Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi

Web Bağlantısı Genel Kadınlar Ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler Ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Evlenme Muayenesi Hakkında Nizamname

Web Bağlantısı Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük

Web Bağlantısı Belediye Mezarlıkları Nizamnamesi

Web Bağlantısı Sular Kanununun Uygulanışını Gösteren Tüzük

Web Bağlantısı Evlenme Muayenesi Hakkında Nizamname

DÖKÜMANLARİndirme Linki
Beyaz Kod Sistemi Güncelleme Kılavuzuİndir
Beyaz Kod Anket Formuİndir
Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzuİndir
Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesiİndir
Kamu Denetçiliği (Gerçek Kişi ) Şikayet Formuİndir
Kamu Denetçiliği (Tüzel Kişi ) Şikayet Formuİndir
Hukuki Yardım Talep Formuİndir
Evde Sağlık Hizmetleri Başvuru Formuİndir
Standart Dosya Planı (Desimal Dosyalama)İndir

 

Takvim
Hava Durumu