• https://www.facebook.com/groups/osahed/

Anasayfa

Ahef Başkanımız Sayın Gürsel Özer Winally haber sitesine verdiği röportaja öncelikle 2005 yılında Düzce de pilot olarak başlayan aile hekimliğinin geçiş sürecini anlatmakla başlamıştır. Halen 66 il derneğinin üye, 2 il derneğimizin üye olmak üzere olduğu ifade eden Gürsel Özer ;Sayın Akif Emre Eker' in dünyadaki aile hekimi uygulamaları ile ilgili çalışmasını aktararak röportajının devamında şunları söyledi : "Tüm birinci basamak işleyişini 5 maddelik kanunla sınırlı bırakmak hazırlanan yönetmelik ve genelgelerle yönetim anlayışı, keyfe keder bir yönetim anlayışıdır.
29.01.2016
İlgi bakanlık yazısı için
29.01.2016
AHEF’TEN CAN GÜVENLİĞİ ÇAĞRISI Sağlıkta şiddetin en üst seviyeye ulaştığı bir meslektaşımızın daha şehit edildiği bir dönemi yaşamaktayız. Bugün Dr. Kamil FURTUN a yapılanların yarın bize yapılmayacağını kim garanti edebilir? Hayata geçirilemeyecek olan bir nöbet uygulaması için gece gündüz çalışanların hekimlerin öldürülmesi karşısında hiçbir ciddi adım atmamasını kabul edemiyoruz. Bizi can güvenliği sağlanamayacak ortamlarda çalışmaya zorlayanların saklamak istedikleri gerçekleri halkımızın da görmesi gerekmektedir. Bu nedenle tüm aile hekimlerinden 1 Haziran 2015 günü bu konudaki tepkilerini en kuvvetli şekilde ortaya koymalarını istiyoruz. Bizim 250 kuruşluk vefaya değil can güvenliğine ihtiyacımız vardır.
01.06.2015
Danıştay 5. Dairesi Aile Hekimlerinin farklı bir statüde görev yaptıklarını ifade etmiştir. Kanunda sınırları çizilip tarifi yapılan ve imzalanan sözleşmelerle de sınırları belirtilen görevler dışında başka görev verilmesine olanak olmadığını açık olarak karara bağlamıştır. Bu hüküm çok önemli çünkü kanunda sınırları çizilmemiş ( en az-en fazla belli olmayan) ve imzalanan sözleşmelerle sınırları belirtilmeyen görevlerin ( Örnek: nöbetler gibi) ( bakınız imzaladığınız sözleşme metinleri; 2005 yılı sözleşme metni, 2010 yılı sözleşme metni ile 2015 yılı sözleşme metinlerini karşılaştırınız ) verilmesinin olanaklı olmadığını Danıştay 5. Dairesi ifade etmiştir.
01.04.2015
AHEF YK 13 MARTTA İŞ BIRAKMA KARARI ALDI:
05.03.2015
Sağlık Teşkilatındaki mevzuat boşluğu artık sistemi tehdit boyutundan, yıkım boyutuna geçmektedir. Daha önce bu konuda yazılan onca yazıya rağmen bırakın sorunu çözmeyi, daha da karmaşık hale getirmekten ileriye gitmeyen mevzuat metinleri hazırlanmaktadır. Yıllardır mevzuat dışı çalıştırılan Toplum Sağlığı Merkezlerinin sorununa dolayısı ile de 1. Basamağın sorunlarına çözüm olması beklenen son yönetmelik var olan durumu daha da karmaşık hale getirmektedir Yıllardır dile getiriyoruz koskoca birinci basamak sağlık hizmetleri 3’ ü amaç, yürürlük, amaç, kapsam maddeleri olmak üzere 10 maddelik kanunla yönetilmeye çalışılıyor.
05.03.2015
UEMO - Avrupa Aile Hekimleri Birliği Genel Konseyi, Aİle Hekimlerinin acil nöbeti görevi değildir dedi:
05.03.2015
27 Şubat 2015 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan "Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulması"na dair yönetmelik, eski "Evde Sağlık Hizmetleri Yönergesiyle " karşılaştırmalı hali AHEF Hukuk Komisyonu Koordinatörü Dr. Hakan UZUN tarafından yorumlandı. AHEF 2. Başkanı Dr. Hakan UZUN, bu yönetmeliğin, Aile Hekimliği Kanunu'na aykırılıklar taşıdığını söyleyerek, bazı maddelerinin iptali için mahkemeye başvuracaklarını söyledi.
05.03.2015
Aile Hekimleri Derneklerinin iş bırakma kararının hukuki geçerliliği; 04.12.2013 tarihinde yapılan iş bırakma eylemi nedeni ile görev yerinde bulunmayan bir aile hekimi hakkında verilen ihtar puanı cezasının Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2014 / 605 Esas ve 1677 Karar sayılı 25.12.2014 tarihli kararı ile iptaline karar verilmiştir. Söz konusu kararın aile hekimleri yönünden çok önemli bir yönü bulunmaktadır. Karar metninde,
05.03.2015
TTB’ nin, 04.12.2013 tarihinde aldığı 1 (gün) iş bırakma eylemi sonucunda, idarenin "işe gelmemekten" 5 ceza puanı vermesi üzere açılan davada, bakanlığın derneklerin iş bırakma kararı alamayacağını savunmasına karşın mahkeme, davacının üyesi olduğu derneklerin yetkili kurullarınca alınan karara uyarak aile hekimleri hakkında verilen 5 ceza puanını iptal etmiştir
05.03.2015
Anayasa Mahkemesinin 2014 / 82 Esas ve 143 Karar sayılı 11.09.2014 tarihli kararı ile 5258 sayılı Aile Hekimleri Kanununun 8. maddesinin ikinci fıkrasının"Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarıyla yapılacak sözleşmede yer alacak hususlar..." ve "...Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak, Sağlık Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir." bölümlerinin "sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının izin hakkı" yönünden Anayasa'ya aykırı olduklarına ve iptallerine karar verilmiştir. Buna göre izin kullanan aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının ödemelerinde kesinti yapılması durumunda, bu kesintilerin geriye iadesi için örnek dilekçe formatı aşağıda yayınlanmıştır. Bilgilerinize..
05.03.2015
21.07.2010 tarih ve 27646 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğin 3. maddesinin 3. fıkrasında bulunan, “…sözleşmeli aile hekimlerinin sigorta primlerinin tamamı...” hükmü Danıştay 15. Dairesinin 2013 / 2799 Esas ve 2014 / 3695 Karar sayılı 14.05.2014 tarihli kararı ile iptal edilmiştir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi uyarınca mahkeme kararları derhal uygulanır. Anılan nedenlerle aile hekimliği hizmet süresince 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un Ek 12. maddesi uyarınca yapılmış olan Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortaları nedeni ile prim ödemelerinin yarısının, yasal faiziyle geri ödenmesi için hazırladığımız örnek dilekçe ektedir. Bilgilerinize..
05.03.2015
30 Ağustos Zaferi’nin” 92.yıl dönümünü Milletçe Yeni bir Türkiye Yolunda birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 30 Ağustos Zaferi ile Türk Milleti egemenliğini kayıtsız şartsız tüm dünyaya ıspatlamıştır.Dün olduğu gibi bu gün de Milletimiz, şehitlerimizin bize bıraktığı emanetin sorumluluğunun idraki içinde, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını sürdürecektir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensupları ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, şükranlarımı sunuyorum.
29.08.2014
12.08.2014
Aile hekimlerimize Nöbet genelgesi 09.04.2014 tarihinde yayınlanmıştır.Ayrıntılar için
10.04.2014
ASM lerimizin heyıl vermek zorunda oldukları Atık beyanları için son 30 mart son.Ağır cezai yaptırımı vardır.Ekte Atık beyanı ve planı için klavuz ve linkler bulunmaktadır.
20.03.2014
AHEF 14 MART BİLDİRİSİ Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) olarak, 14 Mart Tıp Bayramı haftasını, ülkemizde Aile Hekimliği Uygulamasının daha iyiye gidebilmesi için sorunlarımızın ve çözüm önerilerimizin ortaya konulabileceği bir hafta olarak görüyoruz. Bunun için 1-2 Mart 2014 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen, AHEF-Başkanlar toplantısında çıkan sonuçları değerlendirerek,
07.03.2014
AHEF THSK Başkanı Prof.Dr. Seçil ÖZKAN’ın daveti üzerine 10.02.2014 tarihinde bir görüşme yaptı. Görüşmede Aile Hekimlerine nöbet ve ücret yönetmeliği de konuşuldu. AHEF YK adına Başkan Dr.M.Girginer, 2.Başkanlar H.Uzun ve Dr. A.E.Eker ile YK üyeleri Dr. G.Şen, Dr. A.Yılmaz ve Dr. H.Ş. Atakan katılmışlardır. Kurum başkanımız dışında THSK yeni başkan yardımcısı Dr. Alev Yücel, başkan danışmanı Dr. Hülya Eskimergen Şirin ve Hukuk müşaviri Av. Hakan Bozkurt katılmışlardır.
12.02.2014
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HALKSAĞLIĞI KURUMUMUZUN 31.01.2014 TARİHLİ ASMLERİMİZİN KAMU KURUMU OLDUĞUNA DAİR YAZIMIZ
05.02.2014
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyon’u uyarıyor. AİLE HEKİMLİĞİ BİTİRİLİYOR 2003 yılında Sağlıkta Dönüşüm Programı büyük umutlar ile kamuoyuna Açıklanırken 4 hedefi ortaya konmuştur. Bunlar; tüm hastanelerin tek çatı altında toplanarak idari ve mali özerkliğe kavuşturulması, Aile Hekimliği ile Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin güçlendirilmesi, Sağlık Bakanlığının doğrudan hizmet sunan bir yapıdan ayrılarak planlayıcı ve denetleyici bir rol üstlenmek üzere yeniden yapılandırılması ve Genel Sağlık Sigortasının kurulmasıdır.
02.12.2013
 3  ...
http://www.acilafet.gov.tr/yasama-yol-ver/

 

   

          

   Check Google Page Rank

 

 

Takvim
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar7.39337.4229
Euro8.99819.0341
Saat
Hava Durumu